Vestfoldmuseenes Samlingsråd

Til å behandle og vurdere tilbud om gaver til samlingene har Vestfoldmuseene et Samlingsråd som møtes ved behov. Rådets medlemmer er ansatte med høy kompetanse og lang fartstid i  museums- og arkiv-sektoren. Disse avdelingene er representert i Samlingsrådet: Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Slottsfjellsmuseet og Nord-Jarlsbergmuseene (som består av Berger Museum, Munchs Hus, Jernverket Eidsfoss og Aluminiummuseet). I tillegg deltar en representant fra Vestfoldmuseenes Foto-team og og en fra Vestfoldarkivet. Rådet har en sekretær som står for forberedelse av møtene, saksbehandling og protokollføring av alle saker. Sekretæren representerer Samlingsforvaltningen

Saksgangen ved tilbud om gaver er som følger:

 • Saken sendes det museet som skal forberede saken til behandling i Samlingsrådet. Ved behov for ytterligere informasjon vil giver bli kontaktet.
 • En forberedt sak skal inneholde grundig beskrivelse og bilder av gjenstand(ene)
 • Samlingsrådet vurderer den potensielle gavens verdi og kvalitet ut i fra følgende kriterier:
  • Dokumenterende verdi – hva dokumenterer gjenstanden, fotosamlingen eller arkivet? Sier den noe spennende eller unikt som er er relatert til Vestfoldhistorien? Er den unik og sjelden eller typisk og representativ?
  • Kildeverdi og proveniens – hva vet vi om gjenstanden, hvem har laget den, hvem har eid den, hvordan har den vært brukt?
  • Estetisk og håndverksmessig verdi – er den laget i en spesiell teknikk? Er den fra en periode vi har lite gjenstander fra? Er den laget av – eller eid av – en kjent person? Er den av god håndverksmessig kvalitet?
  • Teknisk verdi – er den i god stand, vil det være krevende å konservere/reparere den?
  • Formidlingsverdi – er den innenfor Vestfoldmuseenes definerte satsningsområder, er den relevant for bruk i egen formidling? Kan den fritt brukes i formidling (dvs ingen klausuler eller betingelser som forhindrer dette)?
  • Plass i samlingen – er den forenlig med museets mål og prioriteringer? Vil den komplettere en eksisterende samling eller fylle et hull i samlingene?
  • Økonomiske kriterier – medfører det uforholdsmessig høye kostnader å innlemme gjenstanden i våre samlinger? Er det stort ressursbehov knyttet til dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av gjenstandene?
  • Andre museer – finnes det tilsvarende materiale i andre museer?
 • Etter en samlet vurderung av punktene over, kommer Samlingsrådet med et forslag til vedtak. Avdelingsdirektør / daglig leder tar endelig avgjørelse basert på rådets faglige innspill.

Når nye gjenstander kommer inn i samlingene, blir informasjon om dem registrert, de blir rengjort og eventuelt konservert, pakket, merket med strekkode og plassert i klimastyrt magasin. Mer om forvaltning av samlingene kan du lese på Samlingsforvaltningens side.

Forrige artikkelGave til samlingene Neste artikkelSøk i samlingene