Arkiver etter Vestfold fylkeskommune

Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommune og tar imot eldre og avslutta fylkeskommunale arkiv i henhold til Arkivlovens bestemmelser for offentlig arkiv. Fylkeskommunens arkiver blir som hovedregel overført til depot 25 år etter de er gått ut av administrativt bruk, med unntak av klient- og elevarkiv som blir overført 10 år etter de er gått ut av administrativt bruk. Arkivene til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune (fra 01.01.2020) skal til IKA Kongsberg.

Politiske organer

 • Fylkestinget
 • Fylkesutvalg
 • Hovedutvalg
 • Nemnder av ulike slag

Sentraladministrasjonens arkiver

 • Arkivene etter fylkesrådmannen og sentraladministrasjonen
 • Fylkeshelsesjefen
 • Fylkesskolesjefen
 • Samferdselssjefen
 • Fylkeskasserer
 • Fylkeskultursjefen
 • Næringssjefen
 • Fagopplæringsseksjonen

Skoler

 • Vestfolds videregående skoler – inkludert tidligere gymnas og yrkesskoler
 • Husmorskoler
 • Landbruksskole
 • Folkehøyskole

Tannhelsetjenesten

 • Tannklinikker i Vestfold

Helseinstitusjoner

 • Psykiatriske sykehjem
 • Tuberkulosehjem
 • CP-hjem
 • MS-senter
 • Skoleøyelegen
 • Pasientombudet i Vestfold

HVPU

 • Arkiver etter Fossnes og Solbø sentralhjem for psykisk utviklingshemmede

 Barnevern

 • Arkiver fylkesbarnevernet fram til statlig overtakelse i 2004, dvs. arkiver etter barnevernsinstitusjoner, fosterhjemstiltak og fylkesbarnevernets administrasjon.
  • Horten barnehjem
  • Tønsberg barnehjem
  • Faun
  • Fosterhjemsseksjonen
  • Bjerkly
  • Holtanløkka
  • Jegerlia
  • Iras hus
  • Lilaasteigen
  • Skjerfheimkollektivet
  • Skravestad gård
  • Skjerpe skole
  • Vestfold fylkes familievernkontor
  • Kirkens familievernkontor i Tønsberg.
 • Sentralarkiv for klientmapper

Rusomsorg

 • Arkiver etter rusverninstitusjoner fram til statlig overtakelse i 2004. (Vestfoldklinikken avd. Vivestad, Mjøløst, Kjønnerød)

Familievern

 • Arkiver etter familievernkontorer fram til statlig overtakelse i 2004

Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse

 

Innblikk i Vestfoldsamfunnet

Arkivene etter Vestfold fylkeskommune gjenspeiler fylkeskommunens samfunnsoppgaver til ulike tider og dokumenterer politiske beslutninger som ligger til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Arkivene gir et godt innblikk i Vestfoldsamfunnet på arenaer som skole, helse, samferdsel, kultur og regional planlegging.

Fylkeskommunenes historie går tilbake til opprettelsen ved formannskapslovene i 1837. Det eldste arkivmaterialet etter Vestfold fylkeskommune (amtskommunen) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
ANNO 1906: Klassebilde fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
AMUBULERENDE SVEISEKURS: I perioden 1946-61 drev Horten yrkesskole ambulerende sveisekurs for voksne. Ved hjelp av en spesialinnredet buss ble det holdt kurs rundt i Vestfold og etter hvert på store deler av Østlandet. Her er det det første sveisekurset i 1946. Foto: Fra Borre videregående skoles arkiv, fotograf ukjent