Om “Det angår også deg”

Vestfoldmuseene vil med dette bidra til å demme opp mot en historieløshet som kan få ekstreme utslag. Vi setter lys på historiske kjensgjerninger, viser følger av fordomsfulle tankemønstre og legger til rette for samtaler om hvordan vi kan lære av historien og være med på å verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Formidlingen foregår i flere lokalmiljøer og løfter frem de stedsnære historiene.

Målgrupper

«Det angår også deg» retter seg mot elever på videregående skole og ungdomstrinnet, men også mot studenter og historieinteresserte voksne grupper.

Lokalt perspektiv

Da vi startet opp, hadde vi også samtaler med ungdom. Flere av dem definerte Holocaust som «de Auschwitz-greiene». De reflekterte ikke over at Holocaust også var noe som skjedde lokalt. At seks millioner jøder kom fra et sted. En folketelling fra 1931 viser at det bodde 50 jøder i Vestfold. I 1946-tellingen fortelles det om to jøder i fylket vårt. Tallenes tale er tydelige.

Vi bestemte derfor at prosjektet skulle ha et lokalt perspektiv og at formidlingen ikke skulle foregå i museene våre, men så langt mulig på arenaer der overgrep faktisk fant sted eller beslutninger ble tatt. De lokale fortellingene danner grunnlag for fortellingen om det store Holocaust, om gjerningsmenn og ofre. Historien personifiseres, mennesker fra våre områder trer frem som individer og gir historien et ansikt. Slik blir historien blir mer aktuell og nærværende – og angår oss mer direkte.

Tilbud gjennom DKS

Den kulturelle skolesekken  (DKS) er en viktig samarbeidspartner.  DKS betaler for og skysser elevene i buss til de ulike stedene og står for logistikk med tanke på påmelding. Det har vært og er jevn og stor interesse fra skolene. Vi opplever også i økende grad at ungdomsskoler ønsker å delta, både klasser som skal reise til Polen/Tyskland og de som ikke har anledning til å reise.

  • Larvik museum: I Larvik blir man gjennom foredrag og byvandring kjent med den aktive jødiske familien Sachnowitz.
  • Hvalfangstmuseet: I Sandefjord fortelles det om enkeltmennesker som ble arrestert og deportert på grunn av etnisitet eller politisk overbevisning.
  • Vestfoldarkivet: Berg fengsel var interneringsleir for jødiske menn fra 26. oktober 1942 til 1. mai 1945. Her tilbyr vi foredrag og omvisning i de bevarte straffecellene.
  • Slottsfjellsmuseet: I Tønsberg blir man gjennom foredrag og byvandring kjent med tre jødiske familier; Koklin, Jaffe og Plesansky, som alle drev forretningsvirksomhet.
  • Aluminiummuseet: I Holmestrand formidles historien til Grefsrudleiren, som har vært både opplæringsleir for nazister, fangeleir og barnekoloni for jødiske barn.
  • Midgard vikingsenter: På Midgard i Borre tilbys utstillingen «Mørke skyer over Borre» som handler om bruk og misbruk av historie, med fokus på stedets anvendelse som arena for Nasjonal Samling sine pinsestevner.

Se nærmere informasjon om de ulike formidlingsoppleggene her. 

Digitalt tilbud

Vi har også utviklet en nettressurs for elever. Nettressursen viser ulike konsekvenser av nazistisk tankegods og handlinger i Vestfold under 2. verdenskrig og inviterer dere inn til å jobbe med historiske kilder og egne holdninger.

Andre publikumsgrupper

  • Foredrag og vandringer med lag og foreninger.
  • Åpne arrangementer ved ulike merkedatoer. Følg med på Vestfoldmuseenes kalender.
  • Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. I første rekke historiestudenter, studenter som tar faget Anvendt kulturhistorie og bachelorstudenter i sosiologi (om marginalisering).
  • Samarbeid med Oslo byarkiv og Jødisk museum i Oslo om to fagdager som omhandler jødisk Oslohistorie (2016).

“GoDemo” – et Erasmus+-prosjekt

Prosjektet bygger videre på «Det angår også deg» og har som mål å sette lys på historiske kjensgjerninger, fokusere på følgene av fordomsfulle tankemønstre og legge til rette for pedagogiske metoder om hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Les mer om GoDemo her.

Bakgrunn for prosjektet

Etter forespørsler fra flere lærere bestemte en gruppe formidlere i Vestfoldmuseene seg i 2013–2014 for å lage et formidlingsopplegg om demokrati og menneskerettigheter, innenfor rammen av Holocaust. Lærerne hadde formidlet interesse for å se kilder og for å se steder i vårt fylke knyttet til andre verdenskrig.

Et annet viktig aspekt var at vi på det tidspunktet så tegn på en oppblomstring av antisemittiske holdninger og generelt en samfunnsutvikling der folkegrupper ble angrepet, gruppe‐ og stereotypetenking fikk sterkere grobunn, og avisenes kommentarfelt og sosiale medier ble raskt fylt av fremmedfiendtlige ytringer.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe av kolleger fra flere avdelinger i Vestfoldmuseene, som ut ifra en samlet, bred kompetanse jobbet systematisk med å øke kunnskap og finne gode innfallsvinkler for formidling. Til dette fikk vi god hjelp av Holocaustsenteret og Jødisk museum i Oslo.

Aktualiserer historien

Det angår også deg er et kunnskaps- og holdningsprosjekt knyttet til Vestfoldmuseenes strategiplan 2021-24. Vestfoldmuseene skal være en tydelig samfunnsaktør, som blant annet betyr at vi skal ta utgangspunkt i problemstillinger som aktualiserer historien og setter samtiden i perspektiv. Vi må stille spørsmål, gå i dialog og være tydelig på våre verdier. Det er et mål for oss å fremme demokrati og mangfold og påvirke samfunnsutviklingen gjennom kunnskap og kritisk refleksjon.

Bilde av snublesteiner i bakken. Det er satt opp lysende lykter og ligger en bukett roser der.
Familien Sachnowitz` snublesteiner i Larvik. Foto: Ulla Nachtstern.
Bilde i svart/hvitt viser mennesker som arbeider på Berg interneringsleir.
Bilde lånt fra www.berginterneringsleir.no.
Mennesker går inn port i tåke
Elever på vei ut fra Berg fengsel etter å ha vært på formidlingsopplegget "Det angår også deg". Foto: Heidi Meen