Dagens industri

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.
Opplegget er todelt, med besøk både på Hydro og på Aluminiummuseet.

Aluminiummuseet

På museet

Elevene vil få ulike gruppeoppgaver, som må løses ved bruk av film, dataspill, gjenstander og tekst i utstillingen. Opplegget avsluttes med en felles quiz. Elevene vil lære om:

 • Hvordan aluminium fremstilles.
 • Aluminiumets unike egenskaper og bruksområder.
 • Hvordan fremstilling av aluminium påvirker miljøet og naturressurser.
 • Miljøvennlig produksjon og resirkulering.
 • Aluminiumens plass i norsk industrihistorie.

 Hos Hydro

Elevene vil få en omvisning inne på fabrikken der de vil se og lære om:

 • Hydros virksomhet i Holmestrand i dag.
 • Hvilken rolle resirkulering spiller i et globalt miljøperspektiv.
 • Følge produksjongangen i fabrikken fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.

Lærerveiledning

Eleven vil deles i to grupper, begge gruppene vil få oppleve det sammen. Opplegget er forankret i kunnskapsløftet, og vil være innom læreplanmål i samfunnsfag, historie og naturvitenskap for å belyse ulike aspekter ved metallet. De mest sentrale læreplanmålene vil være:

Historie

 • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Geografi

 • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Naturfag

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

 

Nøkkelinfo:

9-10. trinn
Varighet: 3 timer
Maks 30 personer
Januar/februar

Opplegget omhandler det industrielle gjennombruddet i Norge.

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749