Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Den industrielle revolusjonen

Berger museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Berger Museum

På Berger gjøres historien dagsaktuell og egenaktivitet vektlegges.

Opplegget setter fokus på den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien på Berger for mer enn 100 år siden. Problematikken rundt arbeidsvilkår trekkes frem til dagens tekstilindustri i Asia.  Elevene jobber seg gjennom to økter:

I del 1 vil vi sette fokus på «den nye arbeidsdagen» og se på forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis med oppgaver som krever refleksjon og diskusjon.

 

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06:

Lærerveiledning

Læreplan i samfunnsfag

Utforskaren

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Historie

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag
 • gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen

Geografi

 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Samfunnskunnskap

 • beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane
 • beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien

Nøkkelinfo:

8. trinn
Opplegget setter fokus på den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien på Berger for mer enn 100 år siden.
Elevene jobber seg gjennom to økter

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749