Bildet viser en kvinne kledd i skjorte og skjørt med hodeplagg. Hun bærer på to bøtter.

Den tidlige industrien

Temaet til DKS-opplegget for 7.trinn er dansketid, enevelde og begynnende industrialisering, kildebruk samt arbeids- og boforhold. Elevene deles i tre grupper som rullerer.

Jernverket Eidsfoss

Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø.

Temaet til DKS-opplegget for 7.trinn er dansketid, enevelde og begynnende industrialisering, kildebruk samt arbeids- og boforhold. Elevene deles i tre grupper som rullerer.

På Eidsfoss personifiseres historien og egenaktivitet vektlegges.

Det blir en «gammeldags» historietime i den gamle skolestua, hvor kjennskap til historisk kildemateriale står i fokus. På veien til skolestua fortelles det om rester og spor i terrenget og hva de kan fortelle om jernverkshistorien på Eidsfoss. I skoletimen blir dansketid og forutsetninger for jernverksdrift gjennomgått.

Elevene besøker deretter Eidsfoss jernverksmuseum, og møter gjenstander som historisk kildemateriale. I tillegg deltar elevene aktivt i forme- og støpeprosesser, og de får med seg en selvlaget «minnegjenstand» tilbake til skolen som historisk kilde om besøket. Det er formeren på verket som hjelper elevene i arbeidet.

Til slutt møter elevene Elise Kristensen. Hun levde så godt som hele livet på Eidsfoss (1867–1957). Gjennom henne får elevene et innblikk i tidlig 1900-tallets sosialhistorie, boligforhold og kvinnehistorie på Eidsfoss. Elevene deltar aktivt i en kulturløype for å bli kjent med jernverksmiljøet.

 

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06:

Lærerveiledning

Læreplan i samfunnsfag

Utforskaren

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gje døme på å diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi
 • gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape
 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

Tilknytningsfag:

Læreplan i naturfag

Fenomener og stoffer

 • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

Læreplan i kunst og håndverk

Design

 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Nøkkelinfo:

For 7. trinn
Tema: dansketid, enevelde og begynnende industrialisering, kildebruk samt arbeids- og boforhold.
Elevene deles i tre grupper som rullerer

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749
Bildet viser elever som står ved pulter i en gammeldags skolestue.
FOTO: Vidar Askland