DKS: Havets drager: Vikingenes reiser vår 2019

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

Midgard vikingsenter

Om undervisningstilbudet

Våren 2019 inviteres skolene i sør-fylket til nytt DKS-opplegg på vikingskipet Gaia i Sandefjord. Her får elevene lære om den maritime vikingtiden i Vestfold. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant skipsbygging, seiling/roing, handel, tokt og håndverk. Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune.

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

 

Relevante læreplanmål

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Etter 4. trinn

 • Historie (samfunnsfag):
  Beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden
 • Muntlig kommunikasjon (norsk):
  Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
 • Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving):
  Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra. Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
 • Mat og forbruk (mat og helse):
  Undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar
 • Design (kunst og håndverk):
  Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer

Etter 7. trinn

 • Historie (samfunnsfag):
  Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • Geografi (samfunnsfag):
  Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Muntlig kommunikasjon (norsk):
  Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • Design (Kunst og håndverk):
  Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • Idrettsaktivitet (kroppsøving):
  Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • Mat og kultur (mat og helse):
  Lage mat frå ulike kulturar. Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs.

 

Generelt om våre undervisningstilbud

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet, og i utstillingene, gildehallen, Borreparken, og gjenstandene på senteret.

Målet med læringstilbudene er at elevene og barnehagebarna skal få lyst til å lære mer og erfare noe nytt. Alle læringstilbud har høy grad av deltagelse og aktivitet. Vi håper at elevene kan bli overrasket, at de har det morsomt og at de får lyst til å komme tilbake.

Elevene møter dyktige formidlere som skaper opplevelser og innsikt i vikingtidshistorien. Kunnskapsoverføringen skal være handlingsorientert og bygge på deltakelse og dialog. Elevene skal erfare og gjøre, ikke bare høre.

I følge historiefaget etter 4. trinn skal elevene kunne «kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke». Med utgangspunkt i dette læreplanmålet mener vi at læringsutbyttet blir enda større når historiske kulturminner blir brukt som scene for flerfaglige pedagogiske opplegg for barn og unge.

Praktiske opplysninger

Bekledning
Gildehallen har et ildsted som kun gir strålevarme. Det kan være vått og gjørmete i gresset, så gode sko er viktig, i tillegg til yttertøy som gjør at man holder varmen hele dagen.

Gruppeinndelinger
Praktiske aktiviteter krever ofte mindre grupper. Behov for gruppeinndelinger gjøres oppmerksom på i lærerinformasjonen. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne kan bli bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi spesialsyr våre opplegg slik at alle deltagere kan få oppleve og lære gjennom våre aktiviteter. Alle lokalene og utearealene til senteret er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett og to handikapp-parkeringsplasser ved gildehallen.

Mat og drikke
Besøkende kan handle i kafeen eller spise medbrakt. Med mindre det er svært dårlig vær har Midgard fine uteareler der skolene og barnehagene kan bruke til lunsjtiden.

Nøkkelinfo:

Tilbys til 6. trinn

Kontaktinfo:

Anne Jæger, museumspedagog

33 07 18 50