UTSATT – DKS: Vikinggården på Borre vår 2020

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Midgard vikingsenter

Om undervisningstilbudet for 6. trinn

Elevene på 6. trinn i Vestfold inviteres til DKS-opplegg om aristokratiet på Borre. Her får de lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant det aristokratiske livet, gildehallen, alliansebygging, byggeskikker og håndverk. Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune. (Oppdatert tidlig vår 2020)

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

Relevante læreplanmål

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Etter 7. trinn

  • Historie (samfunnsfag):
    Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
  • Muntlig kommunikasjon (norsk):
    Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
  • Design (Kunst og håndverk):
    Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Generelt om våre undervisningstilbud

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet, og i utstillingene, gildehallen, Borreparken, og gjenstandene på senteret. I følge historiefaget etter 4. trinn skal elevene kunne «kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke». Med utgangspunkt i dette læreplanmålet mener vi at læringsutbyttet blir enda større når historiske kulturminner blir brukt som scene for flerfaglige pedagogiske opplegg for barn og unge.

Målet med læringstilbudene er at elevene og barnehagebarna skal få lyst til å erfare noe nytt og lære mer om vikingtiden. Elevene møter dyktige formidlere som skaper opplevelser og innsikt i vikingtidshistorien. Kunnskapsoverføringen skal være handlingsorientert og bygge på deltakelse og dialog. Elevene skal erfare og gjøre, ikke bare høre. Alle læringstilbud har høy grad av deltagelse og aktivitet. Vi håper at elevene kan bli overrasket, at de har det morsomt og at de får lyst til å komme tilbake.

Praktiske opplysninger

Bekledning
Gildehallen har et ildsted som kun gir strålevarme. Det kan være vått og gjørmete i gresset, så gode vanntette sko er viktig, i tillegg til yttertøy som gjør at man holder varmen hele dagen.

Gruppeinndelinger
Praktiske aktiviteter krever ofte mindre grupper. Behov for gruppeinndelinger gjøres oppmerksom på i lærerinformasjonen. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne kan bli bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi spesialsyr våre opplegg slik at alle deltagere kan få oppleve og lære gjennom våre aktiviteter. Alle lokalene og utearealene til senteret er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett og to handikapp-parkeringsplasser ved gildehallen. Meld inn behov for tilrettelegging i god tid før besøket.

Mat og drikke
Besøkende kan handle og spise i kafeen. Medbrakt mat må spises ute. Midgard har fine uteareler der skolene og barnehagene kan bruke til lunsjtiden.

Nøkkelinfo:

Tilbys 6. trinn

Kontaktinfo:

Anne Jæger, museumspedagog

33 07 18 50