Bildet viser en kvinne som snakker til en gruppe med unge voksne,

Hvert menneske er en verden

«Det angår også deg» er et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 

Berger Museum

Grefsrud leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten i 1940 og ble benyttet til forlegning av soldater. Leiren ble etter 2.verdenskrig brukt som oppbevaring av krigsfanger og senere som en barnekoloni for jødiske barn. Historien om stedet er ikke godt kjent og dette ønsker Vestfoldmuseene å gjøre noe med. De vil sette fortellingen inn i en moderne kontekst og vise skoleungdom hva som kan skje i et samfunn når menneskerettigheter brytes og demokratiske institusjoner eroderes.

Opplegget er bygget rundt lokale fortellinger og gjennom det stedsnære og med fokus på faktiske mennesker fra våre egne områder. Historien blir mer aktuell og nærværende og den angår oss mer direkte. Elevene får jobbe aktivt med lokale kilder fra tiden under og etter 2. verdenskrig – og bli stilt ovenfor etiske problemstillinger som personer i den tiden hadde. Hvordan det er å bli stengt ute, bli tatt inn i varmen – og ta ansvar for de valgene man tok.

 

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06:

Læreplan i norsk (NOR1-05)

 Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål

Skriftlig kommunikasjon

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Språk, litteratur og kultur

 • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster

Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02)

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

Samfunn og mennesker i tid

 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon

Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02)

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Læreplan i norsk (NOR1-05)

Kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram

Skriftlig kommunikasjon

 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • Språk, litteratur og kultur
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Nøkkelinfo:

VG2 og VG3
Kunnskaps- og holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver.
Kan gjennomføres på ulike formidlingssteder

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749
Bildet viser to arkivskuffer som er dratt ut, med innhold etter interneringsleir.