Bildet viser en grå/hvit skulptur i stein, med en sprekk i brystet og på hodet.

Skulptur og fortellinger

Hvorfor har vi skulpturer i Larvik? Hvem bestemmer at en skulptur skal stå plassert her og der i byen? Når fikk Larvik sin første skulptur?

Larvik Museum

Om undervisningstilbudet

Hvorfor har vi skulpturer i Larvik? Hvem bestemmer at en skulptur skal stå plassert her og der i byen? Når fikk Larvik sin første skulptur?

Ser du deg rundt i Larvik og Stavern vil du få øye på skulpturer, ikke bare en eller to, men flere. Vi ser at de står der, men ofrer de sjeldent en tanke. Stopper vi derimot opp, betrakter skulpturene, og i tillegg stiller oss spørsmålet om hvorfor de står der, vil vi fort komme inn på spennende historier. Historier vi vil fortelle deg.

I formidlingsopplegget «Skulptur & fortellinger» tar vi opp tema skulptur. Gjennom utvalgte figurative- og abstrakte skulpturer vil elevene lære om hvorfor billedhuggere får oppdraget med å lage skulpturer som skal være til glede og refleksjon for oss som bor eller besøker Larvik.

Formidlingsopplegget gjennomføres av utøvende billedhugger Martin Kuhn og museumspedagog Marianne Sørensen.

 

Lærerveiledning

Gjennomføring av formidlingsopplegget

Varighet: 90 minutter

 1. Velkommen og presentasjon (10 minutter)
 2. Foredrag og utveksling (20 minutter)
 3. Film (20 minutter).
 4. Klassen deles i to grupper:
  – Den ene gruppen får se og høre historien til Larviks eldste skulpturer «de fire dydene».
  – Den ande gruppen får lære å bruker hammer og meisel med billedhugger Martin Kuhn.
  Deretter bytter gruppene post med hverandre (40 minutter).

Kunnskapsløftet

I vår formidling av dette stoffet tar vi utgangspunkt i følgende overordnede mål i Kunnskapsløftet:

Kunst- og håndverk:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • Samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk.
 • Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremstilt mennesker gjennom tidene og i ulike kulturer.
 • Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon.

I praksis vil dette foregå ved at elevene vil få oppleve, se og lære om skulptur som både er figurativ (rundskulptur), «De fire dyder» fra 1700-tallet figurativ rundskulpturer i tre, og eksempler på moderne abstrakt skulptur i Larvikitt.

 

Historie:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • Skape fortellinger om mennesker i fortiden, og slik vise hvordan samfunnsmessige rammer og verdier påvirker menneskers tanker og handlinger.

I praksis vil dette foregå ved at vi drøfter sammen hvordan de fire dydene har påvirket og preget menigheten.

 

Matematikk:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk.
 • Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet.
 • Gjøre rede for tallet pi og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum .

I praksis vil dette forgå ved at billedhugger Martin Kuhn forteller om hvordan han tar ut stein, beregner uttaket av det emnet han skal jobbe med og hvordan han først lager en mindre modell som blir skalert til stor.

 

RLE – Religion, Livssyn og etikk:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • Drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv.
 • Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen.

I praksis vil det foregå ved at museumspedagog Marianne Sørensen forteller om kunst og skulptur på 1700-tallet. Hvem ga kunstoppdrag i kirkerommet?

 

Filosofi og etikk (i RLE):

Mål for opplæringen

 • Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder.

I praksis vil det foregå ved at museumspedagog Marianne Sørensen – i samtale med elevene – forteller om «Dydene» som gjenstander i det hellige og offentlige kirkerommet. Fire, vakre piker som presenterte og presiserte viktige verdier for menigheten.

Nøkkelinfo:

Fra 10. klasse til og med videregående
Varighet: 90 minutter

Kontaktinfo:

Marianne Sørensen