Haugar Vestfold Art Museum 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 12am-5pm 12am-5pm
Midgard Viking Centre 11am-4pm 11am-4pm 11am-4pm 11am-4pm 11am-4pm 11am-4pm 11am-4pm
Munchs hus Closed 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm 11am-5pm
The Aluminium museum Closed Closed Closed 12am-4pm 12am-4pm 12am-4pm 12am-4pm
The Whaling Museum 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm

Beate Rydjord

HR- og administrasjonsansvarlig

Tlf: 930 55 367

 Administrasjonen, Munchs hus