Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold

Gjennom prosjektet fokuserer Vestfoldmuseene på Holocausts nedslag i Vestfold. Formidlingen setter lys på historiske kjensgjerninger, viser følgene av fordomsfulle tankemønstre og legger til rette for samtaler om hvordan vi kan være med på å verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter.

Kort fortalt

Vestfoldmuseene vil med dette prosjektet være sin samfunnsrolle bevisst og bidra til å demme opp mot en historieløshet som kan få ekstreme utslag. Formidlingen foregår i lokalmiljøene, der overgrep mot jøder faktisk fant sted, og retter seg først og fremst mot skoleelever. Prosjektet har overføringsverdi og har vekket stor interesse.

Prosjektets historikk

Etter forespørsler fra flere lærere bestemte en gruppe formidlere i Vestfoldmuseene seg i 2013–2014 for å lage et formidlingsopplegg om demokrati og menneskerettigheter – innenfor rammen av Holocaust. Lærerne hadde formidlet interesse for å se kilder og for å se steder i vårt fylke knyttet til 2. verdenskrig.

Et annet – og svært viktig – aspekt var at vi på det tidspunktet så tegn på en oppblomstring av antisemittiske holdninger og generelt en samfunnsutvikling der folkegrupper ble angrepet, gruppe‐ og stereotypetenking fikk sterkere grobunn, og avisenes kommentarfelt og sosiale medier ble raskt fylt av fremmedfiendtlige ytringer.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe av kolleger fra flere avdelinger i Vestfoldmuseene, som ut ifra en samlet, bred kompetanse jobbet systematisk med å øke kunnskap og finne gode innfallsvinkler for formidling. Til dette fikk vi god hjelp av Holocaustsenteret og Jødisk museum i Oslo.

Lokalt perspektiv

Da vi startet opp, hadde vi også samtaler med ungdom. Flere av dem definerte Holocaust som «de Auschwitz-greiene». De reflekterte ikke over at Holocaust også var noe som skjedde lokalt. At seks millioner jøder kom fra et sted. En folketelling fra 1931 viser at det bodde 50 jøder i Vestfold. I 1946-tellingen fortelles det om to jøder i fylket vårt. Tallenes tale er tydelige.
Så vi bestemte at prosjektet skulle ha et lokalt perspektiv. Og at formidlingen ikke skulle foregå i museene våre, men på åstedene for overgrepene som ble utført.

Hvor foregår formidlingen

Vi startet med tre formidlingsplattformer, men vi ønsker å innlemme alle avdelinger som ligger geografisk opp mot denne historien og har foreløpig utvidet til fire.

 • I Larvik blir man kjent med familien Sachnowitz gjennom bilder, kilder og fortellinger – og en byvandring som formidler levd liv og skjebne (ansvar: Larvik museum).
 • I Sandefjord fortelles det om enkeltmennesker som ble arrestert og deportert på grunn av etnisitet, politisk overbevisning eller for å ha motsatt seg nazifisering (ansvar: Hvalfangstmuseet).
 • På Berg fengsel, som var interneringsleir der 336 jøder ble internert fra 26. oktober 1942 og 227 deportert med Donau en måned senere, har vi foredrag og omvisning i straffecellene (ansvar: Vestfoldarkivet).
 • I Tønsberg går vi opp stien til tre jødiske familier som alle drev forretningsvirksomhet: Koklin, Jaffe og Plesansky (ansvar: Slottsfjellsmuseet).
 • Et nytt formidlingsopplegg vil komme til høsten 2018: Nord-Jarlsbergmuseene skal formidle deler av historien til Grefsrudleiren i Holmestrand. Leiren har fungert som opplæringsleir for SS- og hirdmannskap, deretter som fangeleir for krigsforbrytere og såkalte «displaced persons», så ble den etter krigen overtatt av Europahjelpen og brukt til barnekoloni for tuberkulosetruede jødiske barn som bodde i Nord-Afrika med sine familier.

Alle disse lokale fortellingene danner selvfølgelig grunnlaget for fortellingen om det store Holocaust. Historien personifiseres, mennesker fra våre områder trer frem som individer og gir historien et ansikt. Den blir mer aktuell og nærværende – og angår oss mer direkte.

Kulturrådet: Museenes samfunnsrolle

I 2015 opprettet Kulturrådet Utviklingsprogrammet for museenes samfunnsrolle; med fokus på demokrati, menneskerettigheter og refleksjon. Programmet med varighet i perioden 2015–2017 skulle bidra til å gjøre museene mer relevante og inkluderende. Museene ble blant annet utfordret til å stake ut retning og mål for museumsfaglig fornyelse og ta en aktiv samfunnsrolle.
Til grunn for programmet lå stortingsmelding 49. (2008–2009) Fremtidens museum, der vi kan lese at det er et «overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Museene er viktige premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle» (s.123).

Samfunnsrolleprogrammet ga tilskudd til 18 prosjekter fra 15 institusjoner i perioden 2015–2017. «Det angår også deg» ble tildelt 700.000 kroner for videreutvikling med fokus på:

 • hvordan dehumanisering av mennesker kan skje og hvilke konsekvenser dette kan få
 • videreutvikle dialogbasert formidling
 • utvikle nettressurser
 • inkludere nye målgrupper

Den kulturelle skolesekken i Vestfold

Høsten 2014 presenterte vi formidlingsprosjektet for Den kulturelle skolesekken (DKS) i fylket og fra 2015 ble det tilbudt elever i videregående skole. DKS betaler for og skysser elevene i buss til de ulike stedene og står for logistikk med tanke på påmelding. Det har vært og er jevn og stor interesse fra skolene.
Vi opplever også i økende grad at ungdomsskoler ønsker å delta, både klasser som skal reise til Polen/Tyskland og de som ikke har anledning til å reise.

Andre publikumsgrupper

Voksent publikum. Det er bestilte foredrag og vandringer med lag og foreninger – og åpne arrangementer ved de ulike besøksstedene våre, som vi fordeler ved ulike merkedatoer.
Innsatte på Berg fengsel.
I 2016 inngikk vi et samarbeid med Oslo byarkiv og Jødisk museum i Oslo om to fagdager, en på våren og en på høsten som omhandler jødisk Oslohistorie. Og det var over hundre personer til stede begge dagene.
Samarbeid med Høgskolen i SørØst-Norge. I første rekke har dette vært historiestudenter, studenter som tar faget Anvendt kulturhistorie, bachelorstudenter i sosiologi (Marginalisering).

Kunnskaps- og holdningsprosjekt

Veien frem til kunnskap er en viktig reise i seg selv. For oss i museene og for våre besøkende. Det skjer noe med en mens man fordyper seg og mens man lærer. Og av og til er det viktigste det som skjer med holdningene.
Det viser seg at kunnskap ikke alltid er nok. Selv med kunnskap fortsetter destruktive mønstre overfor mennesker som oppleves som De andre. De som ikke er som oss, som er omfattet av våre fordommer. Fordommer som vi har pleiet, til de har vokst og blitt til hatefylte universer.
Og mennesker, faktiske individuelle mennesker, blir stadig forvandlet til stereotypier, dehumanisert – og blir dermed lette å angripe, bryte ned og til slutt utslette.

Det er viktig å sette fokus på hvem som har hatt og hvem som har ansvar. På vårt eget ansvar. Historien har ikke skjedd av seg selv. Det kommer ikke fremtiden til å gjøre heller. Noe av det mest meningsfulle med dette formidlingsprosjektet har nettopp vært å snakke med elevene om det ansvaret de har som samfunnsborgere, som medmennesker, som utøvere av tanker og stemmer og handlinger som omfatter andre – og dem selv. Det har vært mange gode samtaler.

Men det tar lang tid å lære og det tar lang tid å bygge opp holdninger. Hjemmet, skolen og venner er barnas viktigste læringsplattformer og holdningsskapere. Og så må vi ta vårt ansvar. Og for Vestfoldmuseene har det vært slik at vi, gjennom fokuset på dette prosjektet, har tatt en mer uttalt samfunnsrolle.

Vestfoldmuseene vedtok i sin strategi for 2017–2021 at ett av hovedmålene er en vektleggelse og «fornyelse av formidlingen gjennom et prioritert fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver.» Formidlingsprosjektet «Det angår også deg» imøtekommer dette.

Erasmus + prosjekt GoDemo

I 2017 fikk Vestfoldmuseene, sammen med Vestfold fylkeskommune (utdanningsavdelingen) og Høgskolen i Sør-Øst Norge innvilget søknad om et Erasmus+ prosjekt, kalt GoDemo.
Prosjektet bygger videre på «Det angår også deg» og har fått samarbeidspartnere i Sverige, Polen, Tyskland og Italia.

 • Moderna Museet, Malmø (Sverige)
 • Zespol Szkol Nr 1 im Powstancow Wielkopolskich w Swarzedzu
 • Helen-Keller-Schule, Weinheim, (Tyskland)
 • Provincia di Livorno Sviluppo (Italia)

Dette er et prosjekt innenfor utdanningssektoren. Og for alle berørte parter gjelder at:

 1. Vi alle er institusjoner som driver med læring. Utdanningsinstitusjonene driver formell læring, mens museene bedriver uformell læring. Vi opererer både i forlengelsen av hverandre og etter de samme offentlige føringer og læringsmål, men vi har ulike kompetanser og mål som gjør at vi kompletterer hverandre.
 2. Vi er alle institusjoner med offentlig mandater som sier demokrati og menneskerettigheter er de sentrale rammene for menneskers vilkår i samfunnet. Offentlige føringer sier at både museer og læringsinstitusjoner skal fremme disse verdiene og legge til rette for integrering både sosialt og kulturelt, vi skal fremme interkulturell forståelse, ytringsfrihet, kritisk refleksjon, toleranse.
 3. Ungdom er vår primære målgruppe. Vi definerer dem som «morgendagens borgere» og måten de kommer til å forvalte sine kunnskaper og holdninger på vil avgjøre deres felles fremtid.
  Prosjektet GoDemo har som mål å sette lys på historiske kjennsgjerninger, fokusere på følgene av fordomsfulle tankemønstre og legge til rette for pedagogiske metoder om hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter.
Oslo byarkiv og Vestfoldarkivet samarbeidet om fagdagen «Jødisk Osloliv».Foto: Ulla Nachtstern
Elever i eplehagen til familien Sachnowitz i Larvik. Hvert barn i familien ble markert med et tre. Foto: Ulla Nachtstern