Thor Heyerdahl videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole er Vestfolds eldste eksisterende skole på det videregående trinnet.

 

Bildet i svart/hvitt viser kjemiundervisning ved Larvik kommunale høyere almenskole ca. 1950
Lektor Haakon Hougen overvåker ivrige gymnaselever. Kjemiundervisning ved Larvik kommunale høyere almenskole ca 1950. FOTO: Ukjent

I nærmere 190 år har det vært et sammenhengende skoletilbud på høyere nivå i Larvik.

Skolen har røtter helt tilbake til 1824, da Laurvigs Middelskole ble etablert i Herregården, grevens gamle residensbygning. Middelskolen var en variant av latinskolen, en såkalt «redusert lærd skole», det vi si at den manglet latinskolens øverste klassetrinn. Det krevdes at elevene hadde kunnskaper i elementærfagene på forhånd. De var rundt ni år ved opptak til skolen, og beregnet skoletid var som regel sju år.

Vektla allmennyttige fag

Skolen gikk gjennom flere faser utover 1800-tallet. Dette var før enhetsskolen hadde slått igjennom, med lik struktur på skolegangen over hele landet, og det var derfor varierende modeller rundt om i de forskjellige byene. Både elevenes alder og antall år på skole kunne variere. Laurvig Middelskole hadde periodevis både handelsklasse, borgerskole og forberedelsesskole i løpet av de første tiårene av sin eksistens.

I 1875 endret skolen navn til Laurvigs Offentlige Høiere Almenskole. Skolen hadde da fått etablert realskole i tillegg til den tradisjonelle middelskolen. Realskolen oppstod mye som en reaksjon på latinskolen og dens ensidige fokus på latin og teologi. Realskolen vektla heller mer allmennyttige fag som norsk, levende fremmedspråk og de nye naturvitenskapelige fagene.

I 1894 endret skolen igjen navn til Larviks Kommunale Høiere Almenskole, idet Larvik kommune overtok ansvaret for driften.

Skilt ut som egen skole

I 1901 ble det endelig opprettet gymnasklasser ved skolen, slik det var mulighet til etter gjeldende skolelov. Byens ungdom slapp nå å reise til Kristiania for å ta examen artium. I begynnelsen tilbød skolen kun reallinje, men i 1910 ble også engelsklinjen etablert. Etter hvert falt den noe alderdommelige middelskolen bort, og skolen fikk sin form som høyere allmennskole med realskole og gymnas som bygde på hverandre, en form den beholdt frem til skolereformene rundt 1960.

I 1961 ble realskolen skilt ut som egen skole, Larvik realskole (senere ungdomsskole), mens det resterende fikk navnet Larvik gymnas. Gymnaset ble underlagt Vestfold fylkeskommune i 1964, mens realskolen forble kommunenes ansvar.

I 1994 fikk skolen dagens navn, Thor Heyerdahl videregående skole.

Skolen har bevart sitt arkiv helt tilbake til 1824, og dette er en unik kilde til skolens historie. Arkivet er avlevert Vestfoldarkivet for trygg oppbevaring til glede for fremtidige generasjoner. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk av lokalhistorikere og andre som er interessert i Larviks lange og ærverdige skolehistorie.