Skipstegning

Valgets kval – skipstegninger fra Framnæs Mekaniske Værksted

I det omfattende arkivet etter Framnæs Mekaniske Værksted er det store mengder tekniske tegninger. Disse har vi nå gjennomgått og ordnet slik at de skal være tilgjengelig for publikum. I dette ordningsprosjektet har vi valgt ut og begrenset omfanget av tegninger, samtidig som den kulturhistoriske dokumentasjonen har blitt sikret.

tegnGjennom det meste av 1900-tallet var Framnæs Mekaniske Værksted en av hjørnestensbedriftene i Sandefjorddistriktet og et viktig skipsverft i nasjonal sammenheng.

100 tegningsskap

Stabil eiersituasjon ved verftet har ført til at arkivet er bevart tilnærmet komplett fra slutten av 1880-årene og fram til avviklingen vel 100 år senere. Arkivet består av en administrativ del, samt store mengder med tegninger fordelt på bortimot 100 tegningsskap.

Den administrative delen av arkivet dekker hele perioden verftet var i drift. Denne delen er delvis ordnet, med støtte fra Norsk kulturråd. Publisering av arkivet på Arkivportalen har ført til større pågang om innsyn, og til et økende antall spørsmål om tilgang til tegningene.

Ressursgruppe

Tegningene ble overført til Vestfoldmuseene i sine originale tegningsskap og disse ble først plassert i konteinere på et fjernlager. Et ordningsprosjekt var nødvendig for å gjøre dette spennende materialet tilgjengelig for publikum. En ressursgruppe av tidligere ansatte på tegningskontoret har vært sentrale bidragsytere i prosjektet som har gått over flere år.

Så å si hver tirsdag har «Framnæs-pensjonistene» kommet til Hinderveien for å jobbe i magasinet. I tillegg har ansatte ved Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen deltatt i prosjektet en halv dag i uken.

Beholde eller kassere?

I vurderingen av hva som skal beholdes og kasseres, ses det på hva slags dokumentasjon den administrative delen av arkivet inneholder. For perioden fram til 1950 er det bevart en begrenset mengde med dokumentasjon knyttet til skipsproduksjonen, mens det fra 1950 og framover er bevart rikholdig dokumentasjon knyttet til byggeprosesser og sertifisering. Den største mengden av kassasjon i tegningsarkivet gjøres derfor i materiale skapt etter 1950 – i samme tidsperiode hvor hovedtyngden av tegninger er å finne.

Vi har hentet nyttige erfaringer fra tilsvarende ordningsprosjekter i Danmark og England – blant annet fra Glasgow Universitet, som forvalter store mengder skipstegninger.

Bevaringskriterier

I prosjektet har vi utarbeidet noen overordnede kriterier for hvilke tegninger som , kan og ikke skal bevares. Disse kriteriene henger sammen med at produksjonen ved verftet kan dels inn i tre epoker som har forskjellig bevaringsfokus:

 1. Hvalfangstperioden, 1896–1952
  Høyt prioritert. Omfatter nybygg og en rekke detaljtegninger for utrustning av hvalfangstflåten.
 2. Lasteskipbygging, 1953–1972
  Lavt prioritert. Omfatter bygging av kjøle- og frakteskip som ikke noe unikt byggeteknisk. Kun hovedtegninger, maksimalt fire per skip bevares.
 3. Offshorevirksomhet, 1972–1986
  Høyt prioritert. Omfatter blant annet syv boreplattformer. Utvalget ses i sammenheng med bevart dokumentasjon i forretningsarkivet.

700 tegningsskuffer

Godt og vel 700 tegningsskuffer er foreløpig gjennomgått av ressursgruppen. Innholdet er vurdert, pakket om, systematisert og registrert i Asta på stykknivå. Hver enkelt tegning som bevares er listeført av ressursgruppen. Systematisering, registrering og arkivlegging er utført av Vestfoldarkivet, som også har makulert de tegninger som ikke skal bevares.

Tre hovedkategorier tegninger

Tegningene er systematisert i tre hovedkategorier. Disse er:

 1. Plan- og bygningstegninger (10 %): Et overordnet utvalg av plan- og oversiktstegninger over verftsområdet, bygningstegninger samt tegninger av dokker, kraner etc bevares.
 2. Skipstegninger (70 %): Oversiktstegninger, generalarrangement, linjetegninger, midtskipsseksjon, spanteriss samt dekksplaner bevares. Detaljtegninger av elementer som er unik for vedkommende bygg bevares også. I tillegg bevares alle hovedtegninger av ombygginger av hvalbåter og flytende kokerier. Av skip som ikke er hvalfangstrelatert, bevares kun hovedtegninger. Unntak vil forkomme; som for eksempel ekspedisjonsskip og andre skip av spesiell historisk interesse.
 3. Tekniske tegninger, tematisk ordnet (20 %): Dette materialet er spesielt utfordrende fordi detaljeringsnivået er høyt og antallet av tegninger er stort; med et bredt spekter av spesialtegninger knyttet til skipsutstyr, og spesialutstyr til hvalfangsten.

Valgets kval

Det har vært mange diskusjoner underveis i prosjektet, knyttet til bevaring kontra kassasjon. Arbeidet har berørt sentrale ulikheter mellom fagfeltene arkiv og museum og har ført til at det har tatt tid å finne et «minste felles multiplum». Men etter hvert har vi innarbeidet effektive og gode felles retningslinjer for utvalg og registrering.

Veien videre

Høsten 2016 gjenstår det å vurdere og registrere de siste 20 % av tegningene, og vi forventer å kunne avslutte denne delen av prosjektet i løpet av 2017. Neste og siste trinn vil da være å jobbe for å digitalisere et utvalg av tegninger for publisering på Arkivportalen.

Et så omfattende prosjekt hadde vært ikke mulig å gjennomføre uten innsatsen fra de frivillige i ressursgruppen. Takk til dem!

Kilder:

Les også

Digitalisert materiale


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2016.

Svart hvitt bilde av en sal med en rekke bord etter hverandre
Tegnesalen på Framnæs 1929. Fotograf Bryn.
Skipstegning
DS José ble bygget som nr. 70 ved Framnæs i 1908. Bestilt av AS Vestindien (Bernhard Hansen, Flekkefjord) Gikk som lastebåt (stykkgods) blant annet for United Fruit en del år. Hadde flere eiere og ble hugget opp i 1934.
Vi ser en arkivreol skuffer og hyller til kart
Reoler for oppbevaring av tegninger i Vestfoldarkivets magasin. Her fra Framnæs Mekaniske Værksted. Foto: Lone Kirchhoff.
Arkivmateriale på et bord
Fra tegningsarkivet til Framnæs Mekaniske Værksted. Foto: Lone Kirchhoff.
Arkivmateriale på et bord
Fra tegningsarkivet til Framnæs Mekaniske Værksted. Foto: Lone Kirchhoff.