Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

THOMAS KVAM – SchizoLeaks

25. september 2021 - 30. desember 2021
Haugar kunstmuseum, Vestfoldmuseene

SchizoLeaks – Thomas Kvams første museumsutstilling

(For English version, see below)

Om utstillingen

«SchizoLeaks» er Thomas Kvams første museumsutstilling, og presenterer i hovedsak tre deler av kunstnerens mest omfattende prosjekt der han på ulike måter tar i bruk «lekkasjen» som kreativt eller praktisk virkemiddel. I ti år har Kvam arbeidet med noen av samtidens mest ubehagelige og betente fenomener i sitt kunstnerskap – fra krigsforbrytelser til skoledrap, rasisme og utenforskap – i det han kaller sin «ondskapens livsfrise». Kvam innhenter informasjon som kan være skjult eller utilgjengelig og omformer denne til et omfattende univers av koder og referanser. Ved flere tilfeller har Kvams bruk av slik informasjon gjort ham utsatt for forsøk på sensur. Flere av utstillingens prosjekter går dermed også direkte inn i den senere tidens oppmerksomhet på ytringsfrihet i kunsten.

Utstillingen inneholder det som for mange nok kan være en nesten overveldende mengde informasjon, og fungerer som sådan som et speilbilde på nettopp den teknologidrevne virkeligheten Kvam selv forsøker å få grep om i sitt arbeid. Inspirert av postmoderne medieteoretikere og aktivister som Julian Assange er Kvams prosjekt langt på vei et forsøk på å finne ut av hva som skjer med menneskeligheten når innflytelsesrike fenomener i samfunnet i stadig økende grad skyver oss mennesker i retning av å være varen som selges i den digitale oppmerksomhetsøkonomiens algoritmemaskineri. Den digitale medievirkeligheten handler i dag mest av alt om å holde oss lengst mulig på bestemte nettsteder, i bestemte app’er, innen bestemte spillverdener.

Hva skjer med oss som mennesker og vår evne til å forholde oss til hverandre på et moralsk nivå når våre sosiale relasjoner i stadig større grad filtreres gjennom disse utallige digitale medier og plattformer? Når vi ser våre medmennesker som fiksjoner eller avatarer oppstår kanskje en situasjon som ligner den tradisjonelle rasismens umenneskeliggjøring av «den andre».

Vi ser Kvams interesse for disse spørsmålene tydelig i prosjekter som for eksempel Rantology, nowthatsfuckedup/ Krieg dem Krige og Eurobeing. Felles for dem alle er nettopp evnen vi mennesker har til å undertrykke våre empatiske sider, og hvordan dette legger til rette for fiendskap, diskriminering og i siste instans utøvelse av vold.

Etter halvannet år hvor vi har levd under stadig skiftende, men hele tiden ekstremt stressende forholden skapt av en global pandemi, fremstår slike spørsmål om mellommenneskelige relasjoner som mer relevante enn noensinne.

Som kunsthistoriker Evelyn Holm skriver i boken som publiseres i anledning utstillingen: «Å tre inn i Thomas Kvams kunstneriske univers er krevende, smertefullt, opprivende og konfronterende, men også lattervekkende, absurd og overveldende. Kvams kunst besitter en informasjonsmengde og en kompleksitet som i sin presentasjonsform til tider kan virke både aggressiv og frekk. Men tar en tak i det som faktisk presenteres, kan opplevelsen bli svimlende, ja, til og med hjerteskjærende.»

 


SchizoLeaks – Thomas Kvam’s first museum exhibition

“SchizoLeaks” is Thomas Kvam’s first museum exhibition and presents three parts of the artist’s most comprehensive project in which he makes use of “leaks» as a creative or practical tool.

Over the last decade Kvam has worked with some of the most unpleasant and inflammatory phenomena of his time – from war crimes to school massacres, racism and being exluded from common experiences – in what he, referencing Edvard Munch, calls his «frieze of evil”. Kvam collects information that is often hidden or inaccessible and transforms it into a comprehensive universe of codes and references. Often Kvam’s use of such information has exposed him to attempts at censorship. Several of the exhibition’s projects thus relate directly to recent discussions about freedom of speech in the art world.

The exhibition contains what many undoubtedbly will find to be an almost overwhelming amount of information, and as such it serves as a mirror image of precisely the technology-driven reality Kvam is trying to grasp in his work. Inspired by postmodern media theorists and activists such as Julian Assange Kvam attempts to figure out what happens to humanity when influential phenomena in society increasingly push us as humans towards being solely the commodity that is being sold throughout the digital realm’s algorithm-based machinery of the attention economy. The digital media reality today mostly attempts at getting us to spend as much time as possible on specific websites, in specific apps, within specific gaming worlds.

The question that arises is what happens to us as human beings and our ability to relate to each other on a moral level when our social relationships are always filtered through these countless digital media and platforms. When we see our fellow human beings increasingly as fictions or avatars we enter a situation similar to the dehumanisation of “the other” by traditional racism.

We clearly see Kvam’s interest in these questions in projects such as Rantology, nowthatsfuckedup / Krieg dem Krige and Eurobeing. Common to them all is precisely the ability we humans have to suppress our empathic sides, and how this facilitates enmity, discrimination and, ultimately, violence.

After a year and a half during which we have been living under the ever-changing, but constantly extremely stressful conditions created by a global pandemic, these questions about interpersonal relationships appear to be more relevant than ever.

In her essay for the book that is being published on the occasion of the exhibition art historian Evelyn Holm writes: “Stepping into Thomas Kvam’s artistic universe is demanding, painful, upsetting and confrontational, but also ridiculous, absurd and overwhelming. Kvam’s art possesses a wealth of information and a complexity that in its modes of presentation at times can seem both aggressive and rude. However, coming to terms with that which is actually being presented to us can be dizzying, and even heartbreaking.”

Arrangør

Haugar kunstmuseum
Telefon:
33 30 76 70

Sted

Haugar kunstmuseum
Gråbrødregaten 17
Tønsberg, 3110 Norge
Telefon:
33 30 76 70