Generelle festivalregler for Midgard Vikingfestival 2021

(English version, see below)

Generelle festivalregler for Midgard Vikingfestival 2021

 • Midgard Vikingfestival er et familievennlig, upolitisk og inkluderende arrangement, med fokus på formidling av kunnskap om vikingtiden til publikum
  Vikinger eller andre som gjennom oppførsel eller handling bryter med dette vil bli bedt om å forlate området
 • Det forventes at alle deltagere kan formidle til publikum om eget håndverk, utrustning eller handelsvarer
 • Alle deltagere skal møte publikum på en hyggelig og presentabel måte, og etter beste evne møte publikums forventninger til deltagere på festivalen
 • Det forventes at alle følger norsk lov
 • Det er kun lov å brenne bål i fyrfat
 • Alle telt skal ha brannslukningsapparat
 • All søppel skal kastes på anvist sted
 • Deltakelse på festivalen innebærer at du aksepterer å bli fotografert, og at bildene kan brukes i Midgard sin markedsføring
 • Vi ønsker en hyggelig festival for alle, både deltagere og besøkende. Reglene er laget for å oppnå dette med best mulig resultat

Åpningstider

 • Festivalens åpningstider er:
  • Fredag: TBA
  • Lørdag: TBA
  • Søndag: TBA

Ankomst og avreise

Ankomst

 • Området er tilgjengelig for deltagere fra søndag 27. juni til mandag 5. juli
 • Alle deltagere skal registrere seg ved ankomst og får tildelt teltplass. Registrering skjer mellom 1100 og 1530 hver dag fra søndag 27. juni til onsdag 30. juli. Henvend deg i resepsjonen på Midgard ved ankomst for nærmere beskjed. Ved planlagt ankomst utenfor dette tidsrommet må man gi beskjed på forhånd, hvis ikke må man vente med å sette opp telt. Det er ikke anledning til å sette opp telt utenfor anvist plass
 • Torsdag 1. juli er registrering åpen fra kl 09.00 til 21.00
 • Området er åpent for publikum hver dag før festivalen, og det skal se historisk ut i museets åpningstid kl 11.00 – 16.00
 • Biler skal så fort som mulig kjøres ut av området og parkeres på anvist deltagerparkering

Avreise

 • Publikum betaler for å oppleve markedet helt frem til markedet stenger. Det er ikke tillat å pakke ned boder før stengetid
 • Det er ikke anledning til å kjøre biler ned til området før 30 minutter etter at festivalen stenger på søndag. Hvis noen må reise tidligere enn dette må det avtales med museet på forhånd, og det vil påvirke plassering på markedsområdet. Alt utstyr må da bæres til bilen
 • Din teltplass skal ryddes før avreise, søppel osv skal kastes på anvist sted

Velkommen til Midgard Vikingfestival 2021!

 

General festival rules for Midgard Viking Festival

 • Midgard Viking festival is a family friendly, nonpolitical and including event, with focus on educating the public about the Viking age
 • Vikings or others, who through behavior or actions break this rule will be asked to leave the festival
 • It is expected that all participants can teach the public about their own craftsmanship, equipment or goods
 • All participants are expected to engage with the public in a friendly and presentable manner, and to the best of their ability meet the publics expectations
 • All participants are expected to follow Norwegian law
 • All fires must be kept in a fire bowl.
 • All tents are required to have a fire extinguisher
 • Garbage is to be disposed of at the designated garbage area only
 • As a participant, you are agreeing to being photographed, and that the pictures can be used by Midgard for the purpose of marketing
 • We wish for everybody to have a great festival experience, both participants and visitors. The rules are made with the intention of getting the best possible festival for everyone

 Opening hours

 • The festival opening hours:
  • Friday: TBA
  • Saturday: TBA
  • Sunday: TBA

 Arrival and departure

Arrival

 • The festival area is available from Sunday the 27th of June to Monday the 5th of July
 • All participants must register at arrival and is then assigned a tent spot. Registration is between 1100 and 1530 every day from Sunday the 27th of June to Wednesday the 30th of June. Please contact the reception at Midgard on arrival for more information
 • If you plan to arrive outside of this time, please let us know in advance. You are not permitted to put up your tent outside of your designated space
 • Thursday the 1st of June, the registration is open from 9am to 9pm
 • During the week, the festival area is open to the public between 11am and 4pm. We require all participants that are staying during the week to keep their tents historical during opening hours
 • Cars should be taken from the festival area to the designated parking area for participants as soon as possible

 Departure

 • The public is paying to experience the market until the market closes at 6pm. You are not permitted to close your stand before the market closes
 • It is not permitted to drive cars down to the festival area before 30 minutes after the festival closes on Sunday. If you for some reason should leave the market earlier, this must be clarified with the museum in advance, and it will affect your placement at the festival
 • Before leaving the festival, clean up your campsite and dispose of your garbage

Welcome to Midgard Viking Festival 2021!