Midgard vikingfestival autentisitet 2021

Regler for autentisitet Midgard Vikingfestival 2021

(English version, see below)

 • Midgard vikingsenter forbeholder seg retten til å be vikinger fjerne eller utbedre klær, utstyr eller handelsvarer som etter museets skjønn ikke hører til vikingtiden, eller ikke passer på vikingfestivalen.
  • Da området også har rik historie fra før vikingtiden tillates også drakt og utstyr fra merovingertid. Det skal komme klart frem at man ikke er en viking, og dette skal gis beskjed i søknaden.
  • Ved forespørsel forventes det at alle deltagere kan oppgi kilder for sitt utstyr og sine varer.
 • Det forventes at deltagere også utenfor festivalens åpningstid skal gi et så autentisk inntrykk som mulig.
  • Dette innebærer at alt av moderne søppel etter nattens fest SKAL ryddes bort med en gang.
 • Det forventes at deltagere går i vikingklær hele tiden, dette gjelder også sko.
 • Ved bading i moderne badetøy, skift på stranda.

 

 • Dette er regler museet ønsker skal opprettholdes under hele festivalen:
  • Alle vikinger skal benytte vikingklær, og ikke ha synlig moderne bekledning.
  • Alle synlige sømmer på vikingklær skal være håndsydd.
  • Det skal ikke være synlige moderne gjenstander, selv om disse er forsøkt dekt til. (Campingstoler, vanndunker mm)
  • Vårt publikum kommer for å få et så riktig inntrykk av vikingtiden som mulig. Vi ønsker derfor ikke møbler, klær eller annet utstyr som ikke tilhører vikingtiden, som for eksempel afrikastoler.
  • Av samme grunn ønsker vi ikke moderne prislapper, montre, kleshengere og andre moderne elementer i boder.
  • Handelsvarer skal være laget i materialer som var tilgjengelig i vikingtiden og være basert på historiske kilder.
  • Krigere skal skjule nødvendig moderne beskyttelse under klærne
  • Det er ikke lov å røyke på festivalområdet.
  • Hele området er offentlig, og det er derfor etter norsk lov ikke lov å nyte alkohol på området.

 

 • Vi forventer at alle deltagere har et profesjonelt syn på sin formidling av vikingtidens kultur, og forsøker å holde en så høy standard som mulig.
 • For å øke den visuelle autentisiteten ønsker vi over tid å fase ut bruken av bomullstelt. Vi oppfordrer derfor alle deltagere til å unngå telt av bomull hvis mulig. Bomull er et materiale som ikke var tilgjengelig i Skandinavia i yngre jernalder, og bør derfor unngås.
 • Hvis det er tvil om noe er tillatt på festivalen, ta kontakt så kan museet eventuelt gi dispensasjon ved behov.

 

Rules for authenticity Midgard Viking festival 2021

 • Midgard Viking Centre has the right to ask participating Vikings to remove or improve clothing, equipment and trading goods that according to the museum is not based on Viking age sources or is considered fitting at the festival.
  • As the area also have a rich history from before the Viking age, clothing and gear from the Merovingian period is also allowed. There should be clear to the public that you are not a Viking, and you must inform us in the application.
  • If asked, all participants are required to have historical sources for all gear and trading goods.
 • All participants are expected to keep a high level of authenticity even when the festival is closed.
  • This means that all trash after partying during the night MUST be removed at once.
 • This is a Viking festival, it’s expected that all participants are wearing Viking clothing, including shoes.
 • All participants who want to take a swim in the fjord using modern swimwear, please change at the beach.
 • During the entire festival, please follow these rules:
  • Vikings participating in the festival are required to wear Viking clothing, and should have no visible modern clothing.
  • All visible seams should be handsewn.
  • No visible modern object in your camp, even if you have attempted to cover them (for example camping chairs and water containers).
  • Our audience is paying to get an authentic view of the Viking age. Because of this, no furniture, clothing or other gear that is not based on Viking age sources is permitted. For instance, African chairs are not permitted.
  • Modern price tags, display cases, clothing hangers and other modern elements are not permitted.
  • Everything that is for sale must be based on historical sources and made of materials available to the Vikings.
  • Warriors are not permitted to have visible modern protection.
  • Smoking is not allowed on the festival area.
  • The festival is held at a public area, and by Norwegian law participants are not permitted to drink alcohol at the site.
 • We expect all participating Vikings to have a professional approach to Viking age culture, and that everybody is attempting to have a standard that is as high as possible.
 • To increase the visual authenticity at the festival, we would encourage all participants to avoid cotton tents if possible. Cotton is a material not available in Scandinavia during the late iron age and should be avoided.
 • If you are in doubt whether something is allowed, contact us in advance and we will tell you if it’s allowed or not.

Foto: Kjetill Mobissen Moberg.