Samlingsplanen

Status, utfordringer, mål, strategier og tiltak for samlingene.

I 2014 ferdigstilte Vestfoldmuseene sin samlingsplan. Den var historisk – på mange plan:

  • Det var første gang Vestfoldmuseene IKS laget en slik samlet plan
  • Det var første gang samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM ble grundig innarbeidet i en samlingsplan i norsk sammenheng
  • Det var første gang vi tok i bruk begrepet «integrert samlingsarbeid»
  • Planens vedlegg (del 2 nedenfor) gir et interessant historisk innblikk i hvordan museene og samlingene i Vestfold er blitt til

Gjennom det integrerte samlingsarbeidet ønsker vi å innarbeide arbeidsprosesser og tankegang som tar med seg helheten inn i museumsarbeidet – fra innsamling og forvaltning av samlingene, kunnskap om og forskning på dem, til de brukes i ulike formidlingsaktiviteter ut til publikum, både fysiske og digitale.

En stor arbeidsgruppe på tvers av avdelinger jobbet med planen over en to-årsperiode. Prosessen var god og den tok oss et langt steg i retning av å se de ulike samlingene mer som en helhet. Mange medarbeidere og flere av avdelingslederne var involvert i prosessen, og vi hadde interessante og gode diskusjoner og arbeidsmøter underveis.

Planen er todelt:

  • Del 1 er selve samlingsplanen, med status og utfordringer, mål, strategier og tiltak.
  • Del 2  er todelt: den starter med en beskrivelse av museums- og arkivlandskapet i Vestfold med ulike faser, sammenslåinger og nyetableringer, og avslutter med en grundig redegjørelse for samlingenes profil – her er det lagt vekt på å se samlingene etter tema eller materiale; dette for å synliggjøre helheten i samlingene heller enn å ramse opp hva hver enkelt avdeling/samlingseier forvalter.

 

Underveis i arbeidet med planen lot vi oss inspirere av artikkel 2 i Menneskerettighetserklæringen:

“Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.”