Pilotflytting 2006

Høsten 2006 gjennomførte Museumssenteret i Vestfold et pilotprosjekt, som forberedelse til FLYT-prosjektet. I prosjektet overførte vi gjenstander fra fire museer til ett fellesmagasin.

I prosjektet prøvde vi ut rutiner og systemer, samt satte kvalitative og kvantitative mål for flytteprosessen.

Målsettingen var delt i tre:

  • For det første var det et ønske om å komme i gang med den praktiske prosessen, slik at det kunne høstes reelle erfaringer som kunne benyttes for senere planlegging.
  • Videre var det et mål å prøve ut rutiner og systemer vi hadde diskutert oss frem til i arbeidsgruppene, særlig i gjenstandsgruppa. En spesiell utfordring var å drive en omfattende flytteprosess parallelt med at system og rutiner for logistikk skulle utvikles og modifiseres.
  • Og endelig ble det satt noen kvalitative og kvantitative mål for prosessen. Av kvalitative mål nevnes at alle gjenstander som skulle overføres til MuVe måtte være dokumentert på minimumsnivå i Primus før de kunne meldes til flytting, og at det skulle legges arbeid i å harmonisere begrep brukt i betegnelsesfeltet.

Kvantitativ målsetting var å overføre i gjennomsnitt 250 gjenstander per uke, eller 4.000 for perioden som helhet.

Erfaringene og konklusjonen kan leses i sin helhet i rapporten Og stolen går sin gang – oppsummering av pilotflyttingen til MuVe høsten 2006 . Prosjektet fikk støtte fra Vestfold fylkeskommune.

Bildet viser ulike møbler i mørkt tre.
Pilotflytting av gjenstander fra museene til Samlingsforvaltningen.