Samlingsarbeidet

Vestfoldmuseenes vurderer tilvekst til og tilbud om gaver til samlingene. Les mer om rutinene og vurderingskriteriene her.

Saksgangen ved tilbud om gaver

Tilbudet sendes avdelingen Arkiv og forvaltning som forbereder en sak som alle de ansatte i Vestfoldmuseene kan gi innspill til. Ved behov for ytterligere informasjon vil giver bli kontaktet. En forberedt sak skal inneholde grundig beskrivelse og bilder av gjenstand(ene).

Vurderingskriterier

Vestfoldmuseene vurderer den potensielle gavens verdi og kvalitet ut ifra følgende kriterier:

  • Dokumenterende verdi – hva dokumenterer gjenstanden, fotosamlingen eller arkivet? Sier den noe spennende eller unikt som er er relatert til Vestfoldhistorien? Er den unik og sjelden eller typisk og representativ?
  • Kildeverdi og proveniens – hva vet vi om gjenstanden, hvem har laget den, hvem har eid den, hvordan har den vært brukt?
  • Estetisk og håndverksmessig verdi – er den laget i en spesiell teknikk? Er den fra en periode vi har lite gjenstander fra? Er den laget av – eller eid av – en kjent person? Er den av god håndverksmessig kvalitet?
  • Teknisk verdi – er den i god stand, vil det være krevende å konservere/reparere den?
  • Formidlingsverdi – er den innenfor Vestfoldmuseenes definerte satsingsområder, er den relevant for bruk i egen formidling? Kan den fritt brukes i formidling (dvs. ingen klausuler eller betingelser som forhindrer dette)?
  • Plass i samlingen – er den forenlig med museets mål og prioriteringer? Vil den komplettere en eksisterende samling eller fylle et hull i samlingene?
  • Økonomiske kriterier – medfører det uforholdsmessig høye kostnader å innlemme gjenstanden i våre samlinger? Er det stort ressursbehov knyttet til dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av gjenstandene?
  • Andre museer?– finnes det tilsvarende materiale i andre museer?

Vedtak

Etter en samlet vurdering av punktene over, vil en anbefaling bli sendt ledergruppa som tar endelig avgjørelse basert på faglige innspill.

Når nye gjenstander kommer inn i samlingene, blir informasjon om dem registrert, de blir rengjort og eventuelt konservert, pakket, merket med strekkode og plassert i klimastyrt magasin. Mer om forvaltning av samlingene kan du lese på Samlingsforvaltningens side.