Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.

Arkiver etter Vestfold fylkeskommune

Vestfoldarkivet er depot for tidligere Vestfold fylkeskommune.

Innblikk i Vestfoldsamfunnet

Arkivene etter Vestfold fylkeskommune gjenspeiler fylkeskommunens samfunnsoppgaver til ulike tider og dokumenterer politiske beslutninger som ligger til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Arkivene gir et godt innblikk i Vestfoldsamfunnet på arenaer som skole, helse, samferdsel, kultur og regional planlegging.

Fylkeskommunenes historie går tilbake til opprettelsen ved formannskapslovene i 1837. Det eldste arkivmaterialet etter Vestfold fylkeskommune (amtskommunen) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.´

Politiske organer

 • Fylkestinget
 • Fylkesutvalg
 • Hovedutvalg
 • Nemnder av ulike slag

Sentraladministrasjonens arkiver

 • Arkivene etter fylkesrådmannen og sentraladministrasjonen
 • Fylkeshelsesjefen
 • Fylkesskolesjefen
 • Samferdselssjefen
 • Fylkeskasserer
 • Fylkeskultursjefen
 • Næringssjefen
 • Fagopplæringsseksjonen

Skoler

 • Vestfolds videregående skoler – inkludert tidligere gymnas og yrkesskoler
 • Husmorskoler
 • Landbruksskole
 • Folkehøyskole
 • Oppfølgings- og PP-tjenesten
 • Syns- og audiopedagogtjenesten
 • Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen)

Tannhelsetjenesten

 • Tannhelsetjenestens administrasjon
 • Tannklinikker i Vestfold

Helseinstitusjoner

 • Psykiatriske sykehjem
 • Tuberkulosehjem
 • Østegaard MS-senter
 • Skoleøyelegen i Vestfold
 • Skolepsykologisk kontor i Vestfold
 • Pasientombudet i Vestfold

HVPU

 • Fossnes sentralhjem
 • Solbø sentralhjem

 Barnevern

 • Arkiver etter fylkesbarnevernet fram til statlig overtakelse i 2004, det vil si arkiver etter barnevernsinstitusjoner, fosterhjemstiltak og fylkesbarnevernets administrasjon. I tillegg oppbevarer Vestfoldarkivet arkivene etter de private institusjonene Tønsberg og Horten barnehjem.

Rusomsorg

 • Arkiver etter rusverninstitusjoner fram til statlig overtakelse i 2004.
  • Vestfoldklinikken avd. Vivestad
  • Mjøløst gård
  • Kjønnerød gård

Familievern

 • Arkiver etter familievernkontorer fram til statlig overtakelse i 2004
  • Familievernkontor i Vestfold
  • Kirkens familievernkontor i Tønsberg.

Andre virksomheter

 • Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse
 • Fylkesbiblioteket i Vestfold
 • Haugar Vestfold kunstmuseum

 

Vestfoldarkivet er depot for tidligere Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunens arkiver blir som hovedregel overført til depot 25 år etter de er gått ut av administrativt bruk, med unntak av klient- og elevarkiv som blir overført 10 år etter de er gått ut av administrativt bruk.

Arkivene til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal avleveres til IKA Kongsberg.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
ANNO 1906: Klassebilde fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
Svart hvitt bilde av gruppe med menn foran gammeldags buss
AMUBULERENDE SVEISEKURS: I perioden 1946-61 drev Horten yrkesskole ambulerende sveisekurs for voksne. Ved hjelp av en spesialinnredet buss ble det holdt kurs rundt i Vestfold og etter hvert på store deler av Østlandet. Her er det det første sveisekurset i 1946. Foto: Fra Borre videregående skoles arkiv, fotograf ukjent