Fargefotografi av papirer og mapper, og to svarte bøker som ligger oppå disse

Bevaringsplan for privatarkiver

Vestfoldarkivet jobber for at privat sektor og den aktivitet som er skapt og skapes der blir dokumentert for fremtiden. Bevaringsplanen er ledd i dette arbeidet,  og sier noe om hvordan vi ønsker å prioritere arbeidet med innsamling av privatarkiver i Vestfold.

Vestfoldarkivet var en av de første regionale depotinstitusjonene som utarbeidet en bevaringsplan for privatarkiver. Den ble til i perioden 2005-2007, med Marit Slyngstad i spissen. Til utarbeidelse av metode fikk vi støtte fra daværende ABM-utvikling.

Bevare viktige næringssektorer i Vestfold

Bevaringsplanen skal bidra til å sikre en helhetlig og systematisk dokumentasjon av samfunnsutviklingen i Vestfold. Dette skal skje gjennom å identifisere samfunnssektorer av betydning i fylket, og utarbeide strategier for innsamling. Planmessig innsamling bidrar også til et mer balansert kildetilfang mellom offentlig og privat sektor.

Samfunnsaktører som dokumenterer bredt

Med planen ønsker vi å sikre at sektorer med høy informasjonsverdi blir tatt vare på. Dette kan være aktører som opererer i de fleste geografiske områder, men som i kraft av type virksomhet har stor informasjonsverdi knyttet til sitt lokalsamfunn, slik som bankvesen, aviser/media, forsikring, industri- og håndverksforeninger, sanitetsforeninger og velforeninger.

Representativt utvalg

Gjennom planen ønsker vi også å bidra til at et representativt utvalg av organisasjons- og næringslivsarkiver av mer generell karakter blir bevart for ettertiden.

Samarbeid

Bevaringsplanen er utarbeidet i samarbeid med lokale krefter i fylket. Representanter fra historielag, museer og andre lokalhistoriske miljøer har bidratt med kulturhistorisk kompetanse som har dannet grunnlaget for den samfunnsanalysen som blir presentert område for område i planen.

Les bevaringsplanen

Lenke til en utfyllende artikkel om arbeidet med Vestfoldarkivets bevaringsplan (pdf)

Nettverk for privatarkivarbeid

Riksarkivaren har det overordna koordineringsansvaret for privatarkivarbeidet. I kvart fylke er det ein institusjon som koordinerer det regionale arbeidet med privatarkiv, inkludert arbeidet med bevaringsplanar. Nettverket av fylkeskoordinerande institusjonar går attende til 2004 og blei revitalisert i 2017. Nettverket har minst to årlege samlingar der felles utfordringar og ulike utviklingsprosjekt blir løfta fram.

Om arkiver fra privat sektor på Arkivverket.no

 

Kontakt oss gjerne om du kjenner til et arkiv som kanskje bør til Vestfoldarkivet!
Les mer om avlevering av arkiv