Forskning på plastgjenstander

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

RAPMUS står for redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger. Prosjektpartnere er Vestfoldmuseene ved Samlingsforvaltningen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk oljemuseum, Norsk industriarbeidermuseum, Norsk teknisk museum, Norner Research og Centre National d’Evualation de Photoprotection.

Stadig mer plast

Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten.

Museumssamlingene får stadig flere gjenstander og kunstverk hvor plast er hovedbestanddelen, uten at det finnes enkle retningslinjer for grunnleggende karakterisering og registrering av denne typen gjenstander. Når denne delen av gjenstandssamlingen er dårlig beskrevet er det vanskelig å gjennomføre nødvendige bevaringstiltak. Det finnes heller ingen etablerte konserveringsstrategier for aktiv behandling av nedbrutt plastkunst og plastgjenstander. Tidlige nedbrytingsfaser i plastmaterialer er ofte usynlige og vanskelig å oppdage.

Det er et stort behov for å spre kunnskap om bevaring av plast til museer, samlinger og kunstnere. Internasjonalt engasjement og målrettet forskning på enkelte problemstillinger innen plastkonservering har avdekket et behov for å sette søkelys på forvaltningen også av de norske samlingene.

Ungt og lite utviklet forskningsfelt

Bevaring av plastgjenstander i offentlige og private museer, kunst- og designsamlinger er et ungt og lite utviklet forskningsfelt som fremdeles har svært mange grunnleggende utfordringer. Dette gjelder særlig aktiv behandling av gjenstandene. Konsekvensene av disse uløste oppgavene har vært og er, at gjenstander bokstavelig talt smuldrer hen og går tapt i magasinene.

For å forske på disse utfordringene har plastteknologer, konservatorer og samlingsforvaltere gått sammen i dette samarbeidsprosjektet der hovedmålet er å utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet. Ved hjelp av metoder som tradisjonelt sett er benyttet for industrien vil degraderingsmekanismer for ulike plastmaterialer bli studert ved ulike betingelser, slik at levetiden til materialene kan estimeres.

Aktiv konservering av plastgjenstander er et underutviklet og komplisert felt. Erfaring viser at når degradering først har startet er det svært vanskelig å stanse. Levetid og lagringsbetingelser er forskjellig for ulike plastmaterialer. Mye av utfordringen i å finne godt egnede metoder og materialer for aktiv konservering, er å finne løsninger som ikke endrer gjenstanden visuelt, er mulig å behandle på nytt, og ikke er til fare for den som gjennomfører behandlingen eller miljøet generelt. I tillegg er det selvsagt et mål at materialet som benyttes også har god aldringsegenskaper i seg selv og i kombinasjon med gjenstanden som behøver behandling.

Prosjektets mål

  • Etablere kunnskap om gjenstander som inneholder pylymermaterialer hos de deltagende museer og samlinger
  • Etablere kunnskap om metoder for aktiv konservering av plastgjenstander ved hjelp av reparasjon og inngripende behandling
  • Anvende identifiserte metoder for evaluering av aldringsprosessene for å kunne beregne levetid for plastgjenstander ved forskjellige lagringsbetingelser
  • Anvende identifiserte metoder for evaluering av aldringsprosessene for å kunne spore effekter av ulike behandlingsstrategier for plastgjenstander
  • Kommunikasjon, formidling av resultatene og prosjektledelse

Prosjektets samarbeidspartnerne

Vestfoldmuseene ønsker å rette en stor takk til Oslofjordfondet for tildelingen. Midlene fra Oslofjordfondet vil gå til de to prosjektpartnerne som skal stå for forskningen. Museene deltar med egeninnsats i form av oversikt over plastmaterialer i samlingene, logging av klima og formidling i prosjektet.

Vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet og ser frem til å lære av de andre prosjektpartnerne, og til å bruke resultatene av prosjektet videre i vårt arbeid.

Plastprosjektet RAPMUS er et viktig skritt i forskningen for å bevare ulike plastmaterialer i museenes samlinger.

RAPMUS står for redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger.

Bildet viser en blond plastdukke uten klær.
Dette er et eksempel på plastgjenstand fra Vestfoldmuseene, en dukke laget av nylon og gummi/plast. Dukken er en del av samlingen til Larvik museum og har nummer HL.07685.
Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.