Bildet i svart/hvitt viser Larvik kommunale pikeskole ca. 1900

Larvik kommunale pikeskole

Larvik kommunale pikeskole ble etablert 4. august 1858 – etter initiativ fra Johan Sverdrup.

Skolen var ment som en videregående skole etter almueskolen, og var en parallell til guttenes borgerskole.

Fagkretsen var den samme; lesning, skrivning, regning, religion og litt historie og geografi. Det ble ikke gitt undervisning i fremmedspråk. De som ønsket dette ble overlatt til privatundervisning.

Guttenes borgerskole ble nedlagt i 1875 og de gjenværende elevene gikk over til middelskolen. Dette førte til at pikeskolens videre skjebne ble diskutert. Det ble nedsatt en komité som utredet spørsmålet om en høyere kommunal pikeskole. Denne kom i gang 1. april 1875 med en forberedelsesklasse. Elevsøkningen var etter hvert høy og pikeskolen hadde flere elever enn guttenes offentlige høyere skole, omkring 160 hvert år.

Opprinnelig var den høyere pikeskolen ment å være åtteårig, men ble etterhvert utvidet til 10 år. Skolen hadde i begynnelsen ikke eksamensrett, og elevene måtte ta eksamen som privatister ved guttenes middelskole. I 1886 fikk imidlertid skolen eksamensrett, noe som førte til at det årlig var en fem-seks jenter som tok middelskoleeksamen.

I 1894 overtok Larvik kommune driften av den offentlige høyere allmennskolen i byen. Samtidig ble pikeskolen inkorporert i skolen slik at det nå ble en felles skole for både gutter og jenter.  Den nye skolen fikk navnet Larvik Kommunale Høiere Almenskole.

Om arkivet

Arkivet etter Larvik kommunale pikeskole omfatter perioden 1874–1899 og utgjør ca. 0,6 hyllemeter. Arkivmaterialet dekker således ikke perioden før opprettelsen av den høyere pikeskolen i 1875. Bevart materiale fra perioden 1858–1874 kan imidlertid befinne seg i Larvik kommunes arkiv. Hovedtyngden av arkivet består av elevrelaterte serier som karakterprotokoller og elevfortegnelser. Det er imidlertid også bevart møtebøker fra skolens styre og regnskapsmateriale fra hele perioden, samt et begrenset sakarkiv (kun året 1885).

Arkivet A-1121 – Larvik kommune. Larvik kommunale pikeskole.

Bildet i svart/hvitt viser kvinnelige elever i et klasserom.
Larvik kommunale pikeskole ca. 1900. FOTO: Ukjent