Bildet viser et avisutklipp.

Larvik og omegn museumsforening

Larvik og omegn museumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916. Behovet for å få etablert et bymuseum i Larvik ble diskutert flere ganger i begynnelsen av 1900 tallet, men noen allmenn oppslutning om forslagene ble det ikke.  

I 1901 deltok Larvik by med en rekke gjenstander på Kulturhistorisk utstillingen på Norsk folkemuseum i Oslo.  I 1914 anmoder magistrat og politimester Kristen Simonsen byens befolkning om å slutte opp om etablering av et museum i byen, og 11. mars 1916 ble Larvik og omegn museumsforening stiftet. Etter stiftelsen startet museumsforeningen straks arbeidet med å få disposisjonsrett over Herregården, med det formål å restaurere hovedfløyen og innrede bygningen til museum.

Foreningens formålsparagraf var «at faa i stand et museum for Larvik og Omegn. Museets formaal er at samle og bevare alt, hva der kan belyse byens og distriktets kultur i de svundne tider og spesielt at bevare og saavidt mulig bringe Herregaarden tilbage i dens gamle skikkelse».

Det kan se ut som den sterke bevisstheten rundt hva man ønsket å formidle endret karakter i de første tiårene etter krigen, men fortsatt er det personlige gjenstander, husgeråd og møbler samt bøker og foto som dominerer, og etter hvert også ønske om å utvikle Herregården til et bymuseum. I 1963 dør foreningens formann gjennom 40 år, Hans T. Hansteen, og nye krefter overtar.

Ønsket Herregården som bymuseum

I 1976 oversender LOMF, etter ønske fra bl.a. ordfører Ellefsen, ideen om å utvikle Herregården til et Bymuseum til Larvik formannskap. Dette har LOMF ønsket lenge, men fordi bygningens sidefløyer ble brukt til annen kommunal virksomhet ( bolig, bibliotek, skole, opplagsrom) har dette ikke latt seg gjennomføre tidligere. Bortsett fra en leilighet i vestfløyens 1. etasje, er nå resten av sidefløyene tilgjengelige. Samtidig ønsker foreningen en grenseoppgang mellom stat/kommune/museumsforeningen om ansvarsforholdet omkring Herregården.

I 1977 starter arbeidet med å opprette en stiftelse, og  i 1979 ble stiftelsen Larvik Bymuseum etablert med Larvik og omegn Museumsforening, Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune som parter. Stiftelsen besto frem til ny organisering 1. januar 1995.

Les mer om Herregården i Larvik
Grevskap og Herregårder