Næringslivsarkiver – Hva skal vi ta vare på og hvorfor?

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Arkiver etter norsk næringsliv har stor samfunnsmessig verdi. Større næringsvirksomheter er og har vært selve bærebjelken i et lokalsamfunns økonomiske, kulturelle og sosiale liv. Det er derfor vesentlig at man sørger for å ta vare på den dokumentasjon som disse virksomhetene har skapt.

Men arkiver etter bedrifter kan være svært omfangsrike, ikke sjelden mellom 150-500 hyllemeter. Det betyr at arbeidet med å systematisere et bedriftsarkiv kan ta svært lang tid og er følgelig ressurskrevende. Videre fordrer store bedriftsarkiver mye magasinplass.

Midler til metodeutvikling

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren som skal brukes til å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Målet er å redusere bedriftsarkivets omfang uten samtidig å miste nevneverdig kvalitet på materialet som tas vare på. Dette skal skje gjennom å kartlegge og analysere arkivets innhold og ut i fra gitte kriterier gjøre en vurdering av arkivmaterialets bevaringsverdi.

Caset Alfred Andersens Mekaniske Verksted

Som case skal vi bruke arkivet etter Alfred Andersens Mekaniske Verksted i Larvik, en virksomhet som et helt århundre produserte jernbanebruer, veibruer, olje- og bensintanker, bygnings- og mastekonstruksjoner, linjemateriell for telefon-, telegraf- og kraftledninger over hele landet. I de senere år stod leveranser til oljeindustrien sentralt. Bedriften er nå nedlagt, men var i mange år en del av NLI-konsernet. Verksted ble bygget opp på Torstrand utenfor Larvik i 1902, og har i årenes løp skapt store mengder arkivmateriale. Grovt estimert dreier det seg om i underkant av 500 hyllemeter.

Prosjektets siste del vil bestå i å systematisere arkivet, samt lage en oversikt over arkivets innhold. Prosjektet ventes avsluttet sommeren 2020.

A-2166 – Pa 1008 – Alfred Andersen Mekaniske Verksted

Perspektiv av verkstedkomplekset. Alfred Andersen Mek. Værksted & Støberi AS Larvik
Lilla bakgrunn påtegnet to elektrisitetsmaster og et felt i midten med teksten Alfred Andersen Mek. Værksted & Støberi AS Larvik