Bildet viser et nærbilde av en teknisk tegning som ligger på et bord og en rull med samme type dokument som ligger oppå

Næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark – bærekraftig bevaring

Vestfoldarkivet har fått støtte fra Arkivverket til et treårig næringslivsprosjekt for Vestfold og Telemark. Målet er å etablere bærekraftige og varige løsninger for bevaring næringslivsarkiver i fylket. Arbeidet skal i hovedsak rette seg mot eksisterende bedrifter som har papirbaserte og digitalt skapte arkiver. Prosjektperioden er 2021-2023. 

Nytenkning og samarbeid

Regionreformen åpner for nytenkning på privatarkivfeltet og muligheten for å etablere et innovativt prosjekt med nye samarbeidspartnere.  For å oppnå ønskede resultater, skal prosjektet utvikle nye måter å jobbe på. Gjennom prosjektet vil vi samle kompetanse og ressurser, i tillegg skal samarbeidet mellom bevaringsinstitusjonene og næringslivet styrkes.

Felles bevaringsstrategi for fylket

Prosjektet starter i 2021 med å utarbeide en felles bevaringsstrategi bevaring av privatarkiv for Vestfold og Telemark. I strategien skal næringer og samfunnsområder med regional betydning defineres. Dette skal danne grunnlaget for videre arbeid. Strategiarbeidet vil være et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Telemarksarkivet.

I løpet av prosjektperioden vil vi kontakte rundt 80 bedrifter og etablere nye samarbeidsplattformer.

Metodikk

Prosjektet har som mål å ta i bruk en bevaringsmetodikk utviklet av Norsk olje- og gassarkiv, som nå prøves ut av Norsk bergindustriarkiv . Metodikken går i korthet ut på at bevaring av næringslivsarkiver er et spleiselag mellom bevaringsinstitusjonen og privat næringsliv.

I prosjektet vil vi også ta i bruk bevaringskriterier utviklet i prosjektet Metode for bevaring av bedriftsarkiv – spesielt rettet mot mekanisk industri i Vestfold. Metodikken er utviklet med tanke på å redusere bedriftsarkivets omfang uten samtidig å miste nevneverdig kvalitet på materialet som tas vare på.

Prosjektets mål

Målet er å etablere en varige løsninger for bevaring og tilgjengeliggjøring av næringslivsarkiver i det nye fylket fra 2024.  Mulig organisering av arbeidet med næringslivsarkiver kan være i form av et eget næringslivsarkiv for Vestfold og Telemark eller et forpliktende nettverksamarbeid mellom aktuelle aktører.

Vestfoldarkivet ser fram til et spennende samarbeidsprosjekt!

Se informasjon om flere av Vestfoldarkivets prosjekter her.