Steinbrudd med arbeidskjøretøy

Norsk bergindustriarkiv

Bergindustrien har stor betydning for samfunnet på mange områder, både historisk sett og i dag, og nå har den også fått sitt eget arkiv! Norsk bergindustriarkiv er etablert som en nasjonal tjeneste med formål om å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for framtida.

Norsk bergindustriarkiv ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket og regionale bevaringsinstitusjoner rundt om i landet. Næringen selv bidrar i finansieringen av arbeidet.

Lansering i Larvik

Lanseringen av Norsk bergindustriarkiv fant sted i Larvik 17. juni 2019. Arrangementet ble holdt hos larvikittbedriften Lundhs AS i deres nye administrasjonsbygg på Torstrand, en virkelig praktbygning i larvikitt. Den formelle åpningen av Norsk bergindustriarkiv ble foretatt av fylkesvaraordfører Kaare Pettersen, som også stod for åpningen av bergindustriarkivets nye nettsider, www.bergindustriarkivet.no.

Riksarkivar Inga Bolstad holdt en engasjert hilsningstale, der hun understreket betydningen av å bevare arkiver etter bergindustrien, som en av Norges sentrale næringer, og roste Vestfoldarkivets initiativ og satsing på dette feltet. Arkivverket er en viktig støttespiller i arbeidet, og riksarkivaren understreket at dette ville fortsette også videre framover.

I tillegg var det hilsningstaler fra Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk Bergverksmuseum og Arkivforbundet, og alle ser satsingen på et eget arkiv for bergindustrien som et kjærkomment tiltak for å kunne sikre dokumentasjon etter denne viktige næringen. Administrerende direktør Thor-Anders Lundh Håkestad orienterte om larvikittproduksjonen hos Lundhs, og forsker Tom Heldal fra Norges geologiske undersøkelse holdt et interessant foredrag om bergindustriens betydning både i et historisk perspektiv og et fremtidsperspektiv.

Næringssektorarkiver – en ny metodikk

Norsk bergindustriarkiv er det tredje næringssektorarkivet som etableres i landet. Fra før har vi Norsk olje- og gassarkiv, etablert i 2014 av Arkivverket i Stavanger, og Norsk sjømatarkiv, etablert i 2018 av ArkiVest i Bergen.

Sektorarkivene representerer en ny metodikk i bevaringen av arkiver fra næringslivet. Man innretter bevarings- og formidlingsarbeidet mot utvalgte bransjer innenfor norsk næringsliv og jobber i et nasjonalt perspektiv. Sektorarkivet tar ansvar for å sikre og tilgjengeliggjøre arkiver fra hele landet innen den respektive næringssektoren.

Bevaringsarbeidet skjer gjerne i samarbeid med regionale aktører, slik at det fysiske arkivet oppbevares i regionen der det naturlig hører hjemme. Sektortilnærmingen utgjør slik sett et viktig supplement til den mer tradisjonelle tilnærmingen der arkivinstitusjonene jobber etter regionale bevaringsplaner.

Forretningsmodellen for sektorarkivene baserer seg på et spleiselag mellom bevaringsinstitusjonene og de respektive næringene. Det er bedriftene og organisasjonene som skaper og eier arkivene, og det er naturlig at næringen selv deltar i finansieringen så vel som i utarbeidelsen av en bevaringsstrategi. Denne samarbeidsmodellen gir muligheter for en mer effektiv, målrettet og gjennomarbeidet innsats når det gjelder bevaring av næringslivsarkiver.

Mange lokalsamfunn rundt om i landet er bygd opp rundt forekomster av mineralske råstoffer […]

Bergindustrien – en viktig næring

Bergindustrien er en av primærnæringene våre, det vil si at næringen utnytter naturressurser for å fremstille råvarer. Det er en tradisjonsrik bransje med røtter langt tilbake i tid. Mange lokalsamfunn rundt om i landet er bygd opp nettopp rundt forekomster av mineralske råstoffer, og bedriftene som utvinner og bearbeider mineralene, er viktige både for sysselsetting og de ringvirkningene de gir for næringslivet og samfunnet ellers.

Bergindustrien har stor betydning for samfunnet på mange områder. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, det være seg jern til bruk i stål, kalkstein til sement og papir, titan til hvitfarge, og ikke minst byggeråstoffer som sand, pukk og grus. Stein og mineraler er faktisk de råstoffene som brukes mest, etter vann, og i gjennomsnitt forbruker hver nordmann 13 tonn mineralske råstoffer årlig. I løpet av et helt liv vil dette utgjøre et forbruk på omtrent 1000 tonn per nordmann.

Norge er allerede i dag en stor mineralprodusent i europeisk målestokk, men kan trolig bli enda viktigere i fremtiden. Norge har en variert geologi med stort potensial for mineralproduksjon, i tillegg til konkurransefortrinn i form av en lang isfri kystlinje og nærhet til det europeiske markedet. Det er ingen tegn til at samfunnets behov for mineralske råstoffer vil minke, snarere tvert imot.

Bransjens egen organisasjon, Norsk Bergindustri, illustrerer bransjens betydning med slagordet «Alt som ikke gror er mineraler, alt som gror trenger mineraler». Det er med andre ord helt på sin plass at denne næringen får sitt eget arkiv, slik at dokumentasjonen etter bergindustrien sikres for fremtidige generasjoner.

Bergindustrien i Vestfold og Telemark

Det nye storfylket Vestfold og Telemark har hatt – og vil fortsette å ha – en ikke ubetydelig rolle innen bergindustrien. Noe av den tidligste gruvedriften i landet fant sted nettopp i Telemark. Først med brynesteinsproduksjonen i Eidsborg og eksport til europeiske markeder i over 1000 år, deretter etableringen av kobber- og sølvgruver i Vest-Telemark (Seljord og Fyresdal) i 1540-årene. Videre fikk regionen flere store jernverk i løpet av 16–1700-tallet, deriblant Ulefoss, Fossum, Fritzøe og Eidsfoss.

Også i dag huser regionen store aktører innen bransjen. Norcem i Brevik produserer sement for bruk i betong, og de enorme kalksteinsgruvene under byen er blant Norges største underjordiske gruver. Norcem produserer per i dag sement til 60 prosent av all betongproduksjon i Norge. Sement er hovedingrediensen i all byggevirksomhet som veier, bruer og bygninger. Larviksregionen i Vestfold er som navnet tilsier, hjemstedet til larvikitt – en unik stein som kun forekommer her. Den eksporteres i store mengder og brukes som fasadestein på praktbygg over hele verden. Ikke rart at larvikitten er kåret som Norges nasjonalbergart!

Også i framtida kan vår region få en nøkkelrolle. På Fensfeltet ved Ulefoss er det de siste årene foretatt kartlegginger og undersøkelser som viser at området har betydelige ressurser av sjeldne jordartsmineraler. Dette er råstoffer som tidligere ikke ble anvendt til noe formål, men som er kritiske for utvikling av «grønn teknologi». De brukes til teknologi i elbiler, vindmøller, mobiltelefoner og innen annen elektronikkindustri.

Man kan derfor trygt si at bergindustrien i Vestfold og Telemark er betydelig. Det er en næring med én fot godt plantet i fortida og den andre foten på vei inn i framtida. Målet er at også arkivene etter denne næringen blir bevart for ettertida.

Kilder

  • Torkel Thime, Nettverk for arkiv i næringssektorer, SAMDOK-rapport Priv 2017_4.
  • Sven Dahlgren, REE mineralization in the Fen Carbonatite Complex, Telemark, Norway

– A world-class exploration target for the HiTech and “Green-shift” Industry? Regiongeolograpport 1-2019, 86pp, Buskerud Telemark Vestfold County Councils.


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2019/2020.

Alt som ikke gror er mineraler, alt som gror trenger mineraler

Steinbrudd med arbeidskjøretøy
Lundhs AS/Foto: Morten Rakke
Gruppe med mennesker stilt opp mot vegg
I juni 2019 ble Norsk bergindustriarkiv lansert. Arrangementet fant sted i Larvik, i samarbeid med larvikittbedriften Lundhs AS, som stilte med lokaler og bevertning. Flere sentrale støttespillere bidro med taler og hilsener. Fra venstre; Karianne Schmidt Vindenes (leder av Vestfoldarkivet), Ingrid Nøstberg (leder av bergindustriarkivet), riksarkivar Inga Bolstad, adm. dir. Thor-Anders Lundh Håkestad og fylkesvaraordfører i Vestfold Kåre Pettersen. Foto: Hanne Bergby Olsen
Landskap med steinbrudd
Bergindustrien setter tydelige spor i landskapet. Her ser vi dagbruddet til Titania AS i Sokndal i Rogaland. Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, som danner utgangspunktet for framstilling av titanhvitt. Dette gir hvitfarge til mange produkter vi omgir oss med til daglig, som maling, tannkrem og softis for å nevne noe. Foto: Ingrid Nøstberg
Lasteskip med containere foran industribygninger
Norcem sett fra sjøen: Norcem Brevik er en av landets mest sentrale bergindustribedrifter, med produksjon av sement til nærmere 60 % av all betongproduksjon i Norge. Bedriften preger bybildet i Brevik, ikke minst fra sjøsiden. Ikke fullt så synlig, men desto mere viktig, er den enorme kalksteinsgruven som strekker seg under byen og fjorden. Gruven er blant Norges største underjordiske gruver i drift. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norcem_Brevik_Norway.jpg
Opplyst gruve med mennesker og arbeidskjøretøy
Fra Norcems kalkgruver i Brevik. Foto: Sven Dahlgren