Norsk bergindustriarkiv – et nasjonalt prosjekt

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Vestfoldarkivet har fått et nasjonalt ansvar for å bygge opp Norsk bergindustriarkiv, og Riksarkivaren bistår økonomisk og faglig i arbeidet. Prosjektperioden er i utgangspunktet beregnet til tre år, deretter følger overgang til ordinær drift.

Bergindustrien har preget norsk samfunnsutvikling gjennom århundrer, og er fortsatt en av landets viktigste næringer. Dagens moderne samfunn har et økende behov for byggeråstoffer og mineraler til mange formål, og næringen bidrar vesentlig til norsk verdiskaping.

Målsetningen med å etablere Norsk bergindustriarkiv er å kunne sikre de mest sentrale arkivene fra denne næringen for fremtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og formidling. Bevaringen av arkivene er basert på et spleiselag der næringen selv bidrar i finansieringen av arbeidet.

Les mer om Norsk bergindustriarkiv på nettsiden bergindustriarkivet.no. 

Prosjektet ledes av Vestfoldarkivet ved prosjektleder Ingrid Nøstberg. Fra Arkivverket deltar Torkel Thime i prosjektet.

En anleggsmaskin og to mennesker inne i en mørk gruve.
Fra Norcems kalkgruver i Brevik. Foto: Sven Dahlgren.
Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd
Norsk bergindustriarkiv