Sjøfart, data og samlinger

Prosjektet gikk ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Høsten 2016 lyste Kulturrådet ut prosjektmidler innen Program for digital utvikling for siste gang. Det kom 37 søknader på til sammen 28.819.765 kroner, 29 av søknadene fikk avslag. Kulturrådet hadde 6.315.000 til utdeling, og av disse fikk KulturIT 5,2 millioner for videreutvikling av eKultur (dvs Primus, DiMu, KulturNAV, KulturPunkt, Minner m.m.). Dermed var det i praksis bare 1.115.000 kroner som gikk til de øvrige seks prosjektene som ble tilgodesett med midler.

Vestfoldarkivet & Samlingsforvaltningen – i internt samarbeid med Larvik Museum, og eksternt samarbeid med KulturIT/KulturNAV og Norsk Folkemuseum v/Norsk Maritimt Museum – har fått 300.000 kroner til prosjektet Sjøfart, data og samlinger – integrert samlingsforvaltning (<- link til prosjektsøknad). Prosjektet varer ut 2018.

Styrke samlinger og arkivers relevans

Utgangspunktet for prosjektsøknaden var en begeistring for hva som kunne være mulig å få ut av våre samlinger og samlingsdata, forutsatt en bedre digital infrastruktur og bedre kvalitet på metadataene. Vi ønsker at relaterte gjenstander, fotografier, arkiver, samlinger m.m., skal kunne kobles sammen, og dermed gi økt relevans, mer informasjon og en bredere kontekst rundt den enkelte samling eller det enkelte objekt.

Målet med prosjektet er dermed å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur – i hovedsak Primus/DigitaltMuseum, Asta/Arkivportalen og KulturNAV.

KulturNAV er en tjeneste for forvaltning og vedlikehold av autoritetsregistre som bl.a. kan brukes i dokumentasjon av fotografi, gjenstander og arkiv. Det kan også brukes for å forvalte lister av emneord, fagterminologi eller nomenklatur. Tanken er at det skal være ett nasjonalt register for f.eks. fotografer, og at dette skal være åpent, kvalitetssikret, forvaltet og ikke minst felles. Det er fremdeles mange museer som eksempelvis legger ‘sine’ fotografer inn i personregisteret i egen Primus-database. Dermed finnes de samme fotografene i mange lokale Primus-databaser – med de forskjeller, feilkilder og merarbeid dette medfører.

En annen konsekvens av mange lokale registre, er at dette hindrer sammenkobling mellom relaterte objekter i samlinger på tvers av kulturarvsinstitusjoner. I stedet for å legge inn person fra personregister i lokal Primus-database (eller – enda verre – som fritekst), bør man i Primus koble til en post på KulturNAV. Vi ønsker at museene i stedet for å bruke sine lokale register (som skipsregister) i Primus, skal bidra til å skape og forvalte felles, nasjonale, kvalitetssikrede autoritetsregistre i KulturNAV. Til en post i KulturNAV kan det være knyttet andre samlinger og objekter i andre museer; og dermed blir det mulig å styrke samlinger og objekters relevans.

Sammenkobling

Utvalgte deler av Vestfoldmuseenes skips- og sjøfartsrelaterte arkiver og samlinger vil brukes som case i prosjektet. Vi har hundrevis av skutemalerier og -fotografier, og mange hyllemeter med materiale etter sjøfartsrelaterte arkivskapere, hvor vi finner bl.a. rederiarkiver og havaridokumentasjon. Et skuteportrett i seg selv kan være interessant nok, med den informasjonen som i dag ligger inne i vår Primus-base. Noen er interessert i maleriet som kunstverk, andre er interessert i kunstneren, i skuta som sådan eller sjøfart mer generelt. Skuta kan bl.a. være knyttet til et produksjonssted (både et geografisk sted og et verft) og havaristed, en/flere kaptein/er, et/flere rederi/er.

Denne sammenkoblingen kan vi gjøre via KulturNAV etter hvert som flere register bygges opp og vedlikeholdes der. Det er ønskelig å etablere kobling mellom poster i Arkivportalen og på DigitaltMuseum, enten dette gjøres direkte, eller indirekte via KulturNAV. Slike ting vil vi forsøke å utrede i prosjektet. Dersom en får til dette på en smidig måte, vil den som søker opp våre poster få mulighet til å finne mer relevant informasjon, ved å linke seg videre fra sitt søketreff.

Fra en post på Digitalt Museum for et malt skuteportrett ønsker vi at brukeren skal kunne lenke seg videre til eksempelvis følgende informasjon:

  • informasjon om kunstner som har malt skuteportrettet, og dermed også til andre bilder av samme kunstner
  • informasjon om skuta som er avbildet, og andre representasjoner – fotografi, modell, maleri, trykk – av samme skute
  • havaridokumenter for skuta – her kommer arkivinstitusjoner inn, og behovet for kobling mellom DiMu og Arkivportalen
  • andre skuter bygd ved samme verft
  • andre skuter ført av samme kaptein
  • andre skuter eid av samme rederi
  • kartvisning av avbildet sted (skutas plassering geografisk), dersom det er kjent
  • kartvisning av havaristed, dersom det er kjent
  • (informasjon om) arkiv fra skutas rederi
  • hvem som var mannskap om bord, der vi vet det, og gjerne videre til hvilke andre skip mannskapet også har vært på

I figuren nederst har vi gjort forsøk på å vise hvilken informasjon som kan lenkes sammen.

Forvaltning og kvalitetssikring

Det er nesten ingen grense for hva man kan koble sammen, så fremt den digitale infrastrukturen legger til rette for det. Dette krever imidlertid en god del arbeid. I dag finnes det eksempelvis ingen god måte å koble sammen informasjon i Arkivportalen med objekter på Digitalt museum. Dette prosjektet alene kan ikke gjøre noe med det, men vi kan samarbeide med og påvirke de som kan gjøre noe med det, eller kanskje finne ‘omveier’ rundt utfordringen. For det andre trengs det mye rydding og korrektur i museenes metadata. Primus-registreringer i museene er gjerne preget av varierende registreringsrutiner gjennom årene, forskjellig bruk av betegnelse og emneord, feil bruk av visse felter m.m. Det er også behov for forvaltning og kvalitetssikring av de registrene som ligger inne i KulturNAV, dette er det vi i museene i fellesskap som må ta ansvar for.

Det er altså sjøfartsrelaterte registre (skip, sjøfolk og rederier) i KulturNAV vi kommer til å konsentrere oss om i dette prosjektet, men prinsippene i prosjektet gjelder selvsagt uavhengig av type materiale og informasjon. Sjøkaptein Petter Malmsteins skipsregister har hittil vært vedlikeholdt på Maritimt Museums nettsider, men er nå lastet inn i KulturNAV. Det kreves mer bearbeiding av registeret i KulturNAV for å gjøre det enda mer anvendelig. Bl.a. ligger noe av informasjonen i fritekstfelt, og da er den vanskelig å koble. Dataene må være såkalt maskinlesbare; de må være standardiserte slik at både folk og maskiner kan forstå informasjonen, og sette den i relasjon til annen informasjon. I «beskrivelse» ligger bl.a. «verft» som fritekst. Dersom verft får sitt eget felt med en beskrivelse av hva feltet inneholder, vil det bl.a. kunne kobles/lenkes til andre skip bygd ved samme verft, som nevnt i lista over.

Det er dette som – enkelt forklart – er LOD, Linked Open Data, eller Lenkede åpne data på norsk. Jo mer vi jobber med disse dataene og måten de er strukturert og sammenkoblet på, jo nærmere kommer vi også det som kalles semantisk web, som var Tim Bernes-Lees drøm allerede for 15 år siden.

Har du spørsmål om eller innspill til prosjektet, ta kontakt med undertegnede – kontaktinfo på denne siden.

Bildet viser et tankekart i blått.
Videreutvikling av eKultur.