Sjøfart, data og samlinger 2017-2018

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Delmålene var som følger:

 • Bidra til å utnytte samlingenes kunnskaps‐ og formidlingspotensiale gjennom bruk av digital infrastruktur
 • Bidra til videreutvikling av eksisterende digital infrastruktur
 • Styrke dokumentasjonen og tilgjengeliggjøring av sjøfarts‐relaterte samlinger i Vestfoldmuseene
 • Styrke relasjonen mellom forvaltning og formidling av samlinger
 • Styrke og videreutvikle Vestfoldmuseenes kompetanse innen digital samlingsforvaltning

Materialet vi har jobbet med:

 • Objektposter i Primus:
  • Skutebilder fra Larvik Sjøfartsmuseums samling, ca. 500 objekter
  • Skutebilder fra andre deler av Vestfoldmuseenes samlinger, ca. 200 objekter
  • Mannskapsfoto, ca. 50 objekter
 • Primuslister over steder og juridiske personer
 • Havaridokumenter fra arkivet etter Østlandske Skibsassuranceforening, ca. 23.000 filer
 • Arkivet etter det Larvik-baserte rederiet Knutsen & Herlofssen, ca. 1,5-2 hyllemeter, grovordnet og registrert i Asta

Vi har undersøkt:

 • Muligheter for kobling mellom arkiver og gjenstander, dvs. mellom Asta/arkivportalen og Primus/Digitalt Museum
 • Opplasting/publisering av bilder fra Digitalt Museum til Wikimedia Commons, i samarbeid med Wikimedia Norge
 • Integrert samlingsarbeid, jfr Vestfoldmuseenes samlingsplan
 • Ordning, registrering, skanning og publisering av arkivmateriale
 • Metadatavask i Primus, objektposter, lister (steder og juridiske personer)

Anbefalinger og veien videre

I rapporten har vi oppsummert erfaringene våre og kommet med noen anbefalinger om veien videre, både for oss internt i Vestfoldmuseene og for KulturIT.

Vi anbefaler et kontinuerlig fokus på kompetanse og kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning i Vestfoldmuseene. Dette er en stadig pågående prosess, som vil tjene på å bli mer styrt og planlagt, med bedre forankring i ledelse, planer og strategi.

I tillegg mener vi at det er behov for forbedring og forenkling av Primus, forbedring av brukergrensesnittet i Digitalt Museum og at det bør legges bedre til rette for at flere museer tar i bruk KulturNAV. KulturIT bør i samråd med Asta-stiftelsen gå sammen om å finne en løsning for lenking mellom objekter (Primus/DiMu) og arkiver (Asta/arkivportalen), og KulturIT bør utforske mulighetene for å tilby et bedre brukergrensesnitt/verktøy å vaske egne data i objektposter, steds- og person-lister.

Måloppnåelse i prosjektet:

 • Vi har lagt til rette for utnyttelse av samlingenes kunnskaps- og formidlingspotensiale ved å sette sjøfartsrelatert materiale i kontekst gjennom lenking og metadataberikelse.
 • Vi har bidratt til videreutvikling av eksisterende digital infrastruktur gjennom at funn og erfaringer i vårt prosjekt bl.a. har ført til utvikling av KulturNAV. Tilbakemelding fra KulturIT – spesielt fra Ulf Bodin som har ansvar for KulturNAV – var at det var svært nyttig med de krav og ønsker vi har kommet med og feil vi har funnet og rapportert. En stor satsing på KulturNAVs ‘lodometer’ er ifølge Bodin prosjektets og Vestfoldmuseene fortjeneste.
 • Vi har styrket dokumentasjonen og tilgjengeliggjøring av sjøfarts‐relaterte samlinger i Vestfoldmuseene.
 • Når det gjelder å styrke relasjonen mellom forvaltning og formidling av samlinger (integrert samlingsarbeid), er dette fremdeles på prøve-stadiet. Vi har gjort noen erfaringer, men her vil det være interessant med mer systematisk arbeid og påfølgende evaluering.

Hovedgevinstene i prosjektet er at våre sjøfartsrelaterte samlinger nå er svært mye bedre dokumentert enn før, og at vi har fått en styrket innsikt i behovene for standardisert dokumentasjonspraksis og konsistente metadata, bruk av kontrollert vokabular og autoritetsregistre og ikke minst det omfattende og grundige arbeidet som kreves for å komme dit.

Prosjektet fikk støtte fra Kulturrådet og Vestfold fylkeskommune, og prosjektrapporten kan du lese her.