Svart hvitt fotografi av fabrikklokale med mann foran store valser

Treforedlingsarkiver fra Buskerud

Å bevare arkiver etter private bedrifter er viktig for å sikre en helhetlig dokumentasjon av historie og samfunnsutvikling i en region. I Buskerud går mange bedriftsarkiver tapt gjennom nedleggelser og fusjoner, fordi fylket mangler en arkivinstitusjon med et overordnet ansvar for privatarkiv.

Vestfoldarkivet har rollen som koordinerende institusjon for privatarkiv i Buskerud og har jobbet aktivt de siste årene for å sikre arkiver etter det private næringslivet. Treforedlingsindustrien har hatt størst prioritet og følgende arkiver er bevart for ettertiden:


Arkivene etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) og Skotselv Cellulosefabrik (1888-1978)

Arkivene ble reddet av frivillige på 1980-tallet og plassert i kjelleren på Hokksund rådhus. I 2018 fikk Eiker Arkiv støtte til å ordne og gjøre arkivene tilgjengelige for publikum. På grunn av manglende depotplass i fylket, ble arkivene avlevert til Vestfoldarkivet i september 2018. Ordningsprosjektet starter opp i 2019 og arkivene vil etter hvert bli tilgjengelig for publikum på Vestfoldarkivets lesesal og på Arkivportalen.no. Det er også planlagt en utstilling, basert på arkivmateriale fra Vestfos Cellulosefabrikk, på Vestfossen Kunstlaboratorium i 2020.


Arkivet etter Hurum Paper Mill/Hurum fabrikker (1907-2009)

Hurum Paper Mill la ned virksomheten i 2008 og store deler av arkivet ble den gang kassert. Tidligere ansatte ved bedriften kontaktet Vestfoldarkivet, og sammen med Drammen byarkiv og arkivleder i kommunen, ble resten av arkivet pakket ned og plassert midlertidig i Hurum kommunes lokaler. I 2012 åpnet Statsarkivet på Kongsberg dørene for arkivene etter Hurum Paper Mill og Holmen-Hellefoss (1898-1990) – tidligere plassert i Eiker Arkiv – og støtte fra Kulturrådet blir innvilget. Arkivene er tilgjengelige for publikum på Statsarkivets lesesal og på Arkivportalen.no.


Arkivet etter Norske Skog Follum (1873-2012)

Fabrikken ble nedlagt i 2012 og deler av arkivet overført til Norsk Skogmuseum. Arkivet er tilgjengelig for publikum og publisert på Arkivportalen.no. Flere arkiver etter oppkjøp av Follum fabrikker er også bevart på museet; Aadalens Træsliber (1882-1942), Hofs Brug (1884-1950), Heen Træsliberi (1882-1980), Hofsfos Træsliber og Papirfabrik (1872-1978), Bægna Træsliberi (1888-1981), Katfos Fabrikker (1931-1970). Museet bevarer også arkivet etter Drammenselvens Papirfabrikker, Nordic Paper (1873-1961).


Arkivet etter Söndra Cell Tofte/Tofte Cellulosefabrik (1897-2013)

I 2013 ble cellulosefabrikken på Hurum lagt ned. Kun deler av arkivet er bevart (12 flytteesker) og plassert i et lokale med tilgang for Hurum historielags medlemmer. Arkivet er ikke tilgjengelig for publikum.


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2018.

Privatarkiver i Buskerud

Arbeidet med å sikre arkiver etter bedrifter i Buskerud har resultert i et samarbeidsprosjekt mellom Vestfoldarkivet, Buskerud fylkeskommune og museene i Buskerud, for å etablere et fellesmagasin for arkiv og museum.

For fullstendig oversikt over privatarkivene i fylket, samt en magasinplan, se Bevaringsplanen for privatarkiv i Buskerud.


 

Svart hvitt fotografi av fabrikklokale med mann foran store valser
Follum fabrikker, papirmaskin i 1934. Foto: Bjørn J. Follum