En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Treforedlingsarkiver fra Vestfold

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Dette innlegget er under arbeid.


Arkivet etter Sande Tresliperi AS

Sande Tresliperi AS ble stiftet i 1920, men historien går  tilbake til århundreskiftet, da brukseier Willem Stibolt kjøpte Selvig hovedgård med skog og vannfall. Omkring 1901 kom Sande Tresliperi i gang. Av forskjellige årsaker gikk det dårlig med tresliperiet og i 1910 måtte Stibolt gi tapt. Et nytt selskap ble stiftet kort tid etter: A/S Skollenborg. Formålet var innkjøp og drift av Sande Tresliperi, utnyttelsen av Gravenfoss i Sandsvær, salg av elektrisk energi med mer. Brukseier Stibolt satt i styret som formann.I 1920 ble tresliperiet lagt ut for salg og ble kjøpt av disponent Einar Wahlstrøm og høyesterettsadvokat J.H. Christensen.

Sande Tresliperi var  en av landets største sliperi-bedrifter i mellomkrigstiden. Arbeidsstyrken var på vel 100 mann. I løpet av de 25 første årene ble sliperiet modernisert og bygget ut i tre faser. Da den siste fasen ble avsluttet i 1939 stod praktisk talt et nytt sliperi ferdig på Sande. Produksjonstallene ved sliperiet varierte avhengig av blant annet tømmer- og krafttilfang, men produksjonen økte jevnt i løpet av årene – også som følge av ny teknologi og utvidelser.

Utover på 1970-tallet førte dårlige markedsforhold til redusert drift og stadige permitteringer. Bedriften hadde en produksjonskapasitet på 110.000 tonn tremasse årlig, men i 1979 var produksjonen helt nede i 41.000 tonn. Den langvarige krisen i treforedlingsindustrien med dårlige priser og lav eksport samt økonomiske problemer på eiersiden, førte til at driften ved Sande Tresliperi stanset den 1. april 1981.

Arkivet har ytterårene 1920-1982 og består av 17 hyllemeter.

Se katalogen i Arkivportalen: A-1029 – Pa 27 – Sande Tresliperi AS

Se bildesamling fra Sande Tresliperi på Vestfoldmuseenes fotoweb.


Arkivet etter Sande Paper Mill AS

Sande Paper Mill AS produserte halvkjemisk bølgepair basert på løvtre som hovedråstoff. Produksjonen tok til i 1962 og ble avviklet i 2002.

Opprettelsen var et samarbeidsprosjekt mellom Sande Tresliperi AS og treforedlingsselskapet Reed International Ltd. i England. Aksjeselskapet ble stiftet i 1960 og like etter begynte byggingen av fabrikken, et arbeid som Reeds Group Engineering sto for. I august 1962 kom papirproduksjonen i gang for fullt. Fabrikken ble bygget for en produksjon på 30.000 tonn halvkjemisk bølgepapir. Senere ble kapasiteten utvidet.

Fra starten av var markedet gunstig, da det foregikk en økende produksjon av varer som trengte lett, solid emballasje for kortere og lengre transport. England var det viktigste markedet, men også Sveits, Tyskland og Frankrike var betydelige kunder. Hjemmemarkedet var imidlertid beskjedent. I Norge var det lite forbruk av bølgepapp sammenlignet med f.eks. Sverige.

Mot slutten av 1960-tallet opplevde bedriften svingende resultater. Dette hadde sammenheng med den dårlige økonomiske situasjonen i England. 1973 og 1974 var gode år, etterfulgt av et tilbakeslag som følge av sammenbrudd i markedet. Fra 1978 økte stigende økonomisk aktivitet i Vest-Europa behovet for emballasje og situasjonen så lys ut. Men etter noen få år oppstod vanskelige avsetningsforhold. Bedriften fikk problemer, også på grunn av stigende kostnader når det gjaldt virke, olje, elektrisk kraft og lønninger. I 1982 ble man nødt til å sette i gang med permitteringer. I siste del av 1980-tallet var resultatene reltativt gode, men på 1990-tallet opererte Sande Paper Mill under dels vanskelige forhold. I all hovedsak skyldes dette lave priser, og ikke egentlig særlig redusert etterspørsel etter bølgepapir.

I 1974 ble samtlige aksjer kjøpt avfamilien Wahlstrøm. Wahlstrøm var eneaksjonær frem til 1987. Da ble alle aksjene overdratt til Norske Skog-gruppen. Produksjonen ved Sande Paper Mill ble avviklet i 2002. Selskapet Nordre Jarlsberg Brygge overtok konkursboet

Arkivet har ytterårene 1954-2002 og utgjør ca. 80 hyllemeter.

Se katalogen i Arkivportalen: A-1030 – Pa 28 – Sande Paper Mill AS


Arkivet etter AWA AS

I 1965 startet Sande Paper Mill opp datterselskapet AWA AS for innsamling av returpapir. Foranledningen var at fabrikkbestyrer Kjeller-Johansen satte i gang en kampanje for å skaffe brukt bølgepapp-papir til pulperiet på Sande Paper Mill, hvor produksjonen var i stadig vekst.

Sande Paper Mill stilte presser til disposisjon for leverandørene av returpapiret, slik at papiret ble levert bedriften som baller. Et par presser ble plassert på en avfallsplass i Bærum. I en leid låve ble det også anbrakt noen presser, og der startet Sande innsamling og pressing i egen regi. Da man var kommet opp i et årskvantum på ca. 2000 tonn i 1965, ble det vedtatt å dannet et avfallspapirfirma (AWA) til fortsettelse og videreutvikling av virksomheten.

AWA AS overtok etter hvert hele Sande Paper Mill’s nett av leverandører. Selskapet hadde sitt forretningskontor i Oslo. I 1969 hadde man behov for større produksjonslokaler, bedriften overtok derfor en tomt på NSB’s eiendom på Grorud. AWA AS opererte med datterselskaper og underleverandører over hele landet.

I 1970 inngikk AWA et samarbeide med selskapets største konkurrent, Industrifiber AS, som på denne tiden representerte ti norske papirfabrikker. Det ble bestemt at virksomhetene skulle opprette et felles selskap i Oslo som skulle overta AWA og Industrifiber sine anlegg etter takst, for å forestå innsamling av makultur i Oslo. Aksjekapitalen i det nye selskapet skulle deles med 50 % på AWA og 50 % på Industrifiber. Selskapet delte landet inn i distrikter med sine mottaksstasjoner og lagerplasser. Det nye selskapet fikk navnet Retur-Papir AS. I 1986 endret selskapet navn til Fibergjenvinning AS.

Arkivet dekker perioden 1966 til 1991 og består av styreprotokoller, aksjeprotokoller, regnskap og årsoppgjør. Deler av arkivet er inkorporert i arkivet etter Sande Paper Mill AS. Arkivet inneholder også materiale etter datterselskapene i Stavanger, Bergen, Sandnes og Hamar.

Se katalogen i Arkivportalen: A-1053 – Pa 48 – AWA A/S


Arkivet etter Tønsberg Papirindustri AS

Se katalogen i Arkivportalen: A-2251 – Pa 1045 – Tønsberg Papirindustri AS


Arkivet etter Sca Mølnlycke AS

Se katalogen i Arkivportalen: A-1050 – Pa 46 – Sca Mølnlycke AS


 

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.
Dokumentasjon av arbeidet ved Sande tresliperi. Foto fra arkivet A-1029 Sande tresliperi, Vestfoldarkivet.
Sort-hvit-bilde av en mann foran en stor maskin med to digre ruller papir
Fotografiet er fra arkivet etter Sande Paper Mill AS (A-1030), Vestfoldarkivet. Fotograf ukjent. Tatt en gang mellom 1962-1980.