Bildet viser et utdrag fra styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.

Vestfold industriforening

I finanskrisetider er et av flere gjennomgående tema industriens vilkår med henblikk på økonomiske stimulanser.

Arbeidet med næringspolitiske spørsmål har i årenes løp blitt ivaretatt på ulikt vis, både regionalt og nasjonalt. For Vestfolds del spilte Vestfold Industriforening en viktig rolle på 1970-og 80-tallet.

Arbeid for å styrke lokal industri

Norges Industriforbund ble stiftet i 1919. Forbundet ble avviklet i 1989, det året Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund slo seg sammen og dannet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Også regionalt foregikk det arbeid for å styrke lokal industri. Vestfold Industriforening, som ble stiftet i 1973, lå innunder Norges Industriforbund. Foreningen var fellesorganisasjon for de lokale industriforeningene i Vestfold.

Dokumentasjon knyttet til foreningens virksomhet befinner seg i Vestfoldarkivet. Her kommer det frem at ved etableringen i 1973 representerte lokalforeningene 101 industribedrifter, med til sammen ca. 14.000 ansatte.

Foreningens formål

  • Representere og ivareta Vestfoldindustriens interesser.
  • Være et mellomledd for fylkets lokale industriforeninger.
  • Kontaktorgan på regionalt nivå i alle saker som berørte industriens stilling i fylket.
  • Øke forståelsen for industriens samfunnsmessige betydning og bedre dens arbeidsbetingelser.
  • Medvirke til at industriens interesser ble tilgodesett ved de planer og tiltak som ble satt ut i livet av offentlige myndigheter.

På generalforsamling i juni 1988 ble styrets forslag til oppløsning kombinert med etablering av NHO-Vestfold fra 01.01.89 enstemmig vedtatt.

Vestfold valgt som lokalt forsøksprosjekt

Vestfold Forsøksprosjekt inneholder dokumentasjon etter en komité som ble nedsatt av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund. Komiteens mandat var å finne frem til en mer effektiv og ressursbesparende organisasjons-/samarbeidsordning mellom de tre organisasjonene. Vestfold fylke ble valgt som et lokalt forsøksprosjekt i denne sammenheng.

Den andre spesialserien består av dokumentasjon etter det som kalles Nordisk Teknologiår. Nordisk Ministerråd vedtok at 1988 skulle være et Nordisk Teknologiår. I Norge ble en bredt sammensatt komité innenfor organisasjonsliv, arbeidsliv og det teknologiske miljø ansvarlig for organiseringen.

På lokalplanet ble ansvaret overlatt til fylkeskomitéer, og leder for Vestfold fylkeskomité ble Olaf Stavik fra Vestfold Industriforening. Formålet med teknologiåret for Vestfolds del var blant annet å se på hvilke muligheter Vestfold hadde til å møte og fremme den teknologiske utviklingen i forhold til de utdanningsmuligheter som eksisterte.

Om arkivet

Arkivet består av møteprotokoller, regnskapsdokumentasjon, saksarkiv og to spesialserier: Vestfold Forsøksprosjekt og Nordisk Teknologiår 1988, Vestfold.

Arkivet etter er tilgjengelig for interesserte brukere.

A-1011 – Pa 9 – Vestfold industriforening

Bildet viser et utdrag fra styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.
Styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.