Landslaget for fysisk fostring i skolen

I år er det 100 år siden idrettsmerket ble innstiftet av Norges Riksforbund for Idræt. I den forbindelse kan det være på sin plass å fortelle om siste tilskudd i Vestfoldarkivets arkivsamling; arkivet etter Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF)

Misjonærbarn på Madagaskar tok idrettsmerket i desember 1956. Fotograf ukjent. 
Misjonærbarn på Madagaskar tok idrettsmerket i desember 1956. Fotograf ukjent.

Fysisk aktivitet i fokus

Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen er i dag et stadig tilbakevendende tema. Men dette er slett ikke et nytt fenomen.

Gymnastikk et fag siden 1861

Gymnastikkfaget så dagens lys allerede i 1861 med etableringen av Centralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug, og konsolidert med opprettelsen av Statens Gymnastikskole i 1915.

Fremme frivillig lek- og idrettsøvelser

Landsnevnden for Skoleidrett ble stiftet på konstituerende møte den 27. mars 1922, under ledelse av gymnastikkinspektør, Hr. oberstløytnant Bentzen. Tanken bak etableringen var behovet for et planmessig arbeid til fremme av skoleungdommens frivillige lek- og idrettsøvelser, ledet av lærerne og kontrollert av skolens myndigheter.

Styret, eller fellesutvalget, bestod av representanter fra Norges Legeforening, Norges Landsforbund for idrett, Filologenes og Realistenes Landsforening, Høiere Skolers Landslærerinneforening, Norges Lærerlag og Norges Lærerinneforbund.

I nyere tid endret man navnet til Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF).

Idrettsmerke og kursing av kroppsøvingslærere

LFF har blant annet hatt ansvaret for å organisere idrettsmerkekonkurranser på skolene, samt bidratt til kursing av kroppsøvingslærere. Som navnet tilsier, hadde landslaget hele landet som sitt virkeområde. Frem til 1965 var organisasjonen basert på frivillige verv/tillitsmenn. I 1965 ble det etablert et sekretariat i Tønsberg med fast ansatte.

I 1983 ble LFF fusjonert med Landslaget Kroppsøving og Idrett i skolen.

I 2015 ble sekretariatet i Tønsberg lagt ned, og man gikk tilbake til tillitsmannsordning.

Arkivet

Arkivet utgjør 6,5 hyllemeter og strekker seg tidsmessig tilbake til 1919. Initiativet til opprettelsen fra Norsk Lærerlag kom nemlig allerede 3 år før etableringen ble en realitet. Arkivet er tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesal.

Arkivkatalogen til arkivet etter Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (A-2369).

Kilder:

Arkivet etter Landslaget Fysisk Fostring i Skolen -LFF (møtebok L0002)
www.idrettsforbundet.no
www.lff.no

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.