Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold

Vestfoldarkivet har i år gjort et fremstøt overfor fylkets sanitetsforeninger for å samle inn arkiver etter foreningenes mangesidige arbeid. Arkivene etter sanitetsforeningene er viktige ut ifra flere synsvinkler.

Viktig helsehistorie

Sanitetsforeningenes arkiver dokumenter en viktig del av norsk helsehistorie på 1900-tallet. Foreningenes virksomhet har hatt stor nasjonal betydning for strukturen av norsk helsestell og kvinners rolle i samfunnet. Sykehus, barnehjem, badstuer, fødestuer, barnehager, aldershjem, feriekolonier, helsestasjoner og rehabiliteringsinstitusjoner er noen av sanitetsforeningenes mange etableringer. Og ikke minst arbeider sanitetsforeningene i dag aktivt med forebyggende arbeid i tilknytning til ulike grupper i samfunnet, ikke minst kvinner. Arkivene dokumenterer så vel kvinnehistorie som lokalt engasjement.

Fylkesforeningen

Sist ute med å avlevere var selveste fylkesforeningen; Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold. Vestfold krets ble stiftet i 1941 etter å ha vært en del av Oslo krets frem til da. På det tidspunktet da Vestfold krets ble stiftet, eksisterte det 39 lokallag i fylket. Senere gikk det tallet adskillig opp, mens det i de siste årene har vært en jevn nedgang i antall foreninger. Men det skal også sies at det i fjor ble stiftet en helt ny forening i fylket; Fjorden Sanitetsforening. I dag er det 33 lokallag i Vestfold.

15 sanitetsarkiv bevart – flere ønskes!

Så langt har 15 foreninger avlevert sine arkiver til Vestfoldarkivet. Vi håper flere ønsker å bidra til at historien til fylkets sanitetsforeninger blir tatt vare på. Det er ingen forutsetning at foreningen er nedlagt – det kan være klokt å sikre den eldste delen av arkivet, og inntil videre bare beholde den dokumentasjonen foreningen har bruk for i den daglige driften.

Vennligst ta kontakt med Vestfoldarkivet om dere ønsker å avlevere.

Dokumenter med sanitetsforeningens logo