Dokumente med sanitetsforeningens logo

Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold

Vestfoldarkivet har i år gjort et fremstøt overfor fylkets sanitetsforeninger for å samle inn arkiver etter foreningenes mangesidige arbeid. Arkivene etter sanitetsforeningene er viktige ut ifra flere synsvinkler.

Dokumente med sanitetsforeningens logo

Viktig helsehistorie

Sanitetsforeningenes arkiver dokumenter en viktig del av norsk helsehistorie på 1900-tallet. Foreningenes virksomhet har hatt stor nasjonal betydning for strukturen av norsk helsestell og kvinners rolle i samfunnet. Sykehus, barnehjem, badstuer, fødestuer, barnehager, aldershjem, feriekolonier, helsestasjoner og rehabiliteringsinstitusjoner er noen av sanitetsforeningenes mange etableringer. Og ikke minst arbeider sanitetsforeningene i dag aktivt med forebyggende arbeid i tilknytning til ulike grupper i samfunnet, ikke minst kvinner. Arkivene dokumenterer så vel kvinnehistorie som lokalt engasjement.

Fylkesforeningen

Sist ute med å avlevere var selveste fylkesforeningen; Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold. Vestfold krets ble stiftet i 1941 etter å ha vært en del av Oslo krets frem til da. På det tidspunktet da Vestfold krets ble stiftet, eksisterte det 39 lokallag i fylket. Senere gikk det tallet adskillig opp, mens det i de siste årene har vært en jevn nedgang i antall foreninger. Men det skal også sies at det i fjor ble stiftet en helt ny forening i fylket; Fjorden Sanitetsforening. I dag er det 33 lokallag i Vestfold.

15 sanitetsarkiv bevart – flere ønskes!

Så langt har 15 foreninger avlevert sine arkiver til Vestfoldarkivet. Vi håper flere ønsker å bidra til at historien til fylkets sanitetsforeninger blir tatt vare på. Det er ingen forutsetning at foreningen er nedlagt – det kan være klokt å sikre den eldste delen av arkivet, og inntil videre bare beholde den dokumentasjonen foreningen har bruk for i den daglige driften.

Vennligst ta kontakt med Vestfoldarkivet om dere ønsker å avlevere.

Arkivkatalogen til arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsarkiver Vestfold (A-2368).

Marit Slyntstad, Vestfoldarkivet