Privatarkiv i museene – en arkivutredning for Buskerud

I 2013 ble Vestfoldarkivet, som koordinerende institusjon for privatarkivarbeidet i Buskerud, invitert av Norsk Kulturråd og Riksarkivaren til å være med på prosjektet «Privatarkiv i musea». Her kan du lese rapporten. 

Bakgrunnen for prosjektet er resultatene fra arkivkartleggingen i 2005 som viser at norske museum oppbevarer mer enn 30 000 hyllemeter privatarkiv og at størsteparten av dette materialet er uordnet og utilgjengelig for bruk. Videre viser resultatene at museene mangler faglige og økonomiske ressurser til å bevare arkivene på en forsvarlig måte.

Prosjektet fikk støtte av Norsk Kulturråd til et tre måneders arbeid og ble avsluttet i desember 2014. Tittelen på prosjektet er «Privatarkiv i museene – en arkivutredning for Buskerud». Prosjektet hadde som målsetting å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv, samt bidra til samarbeid mellom arkivinstitusjoner, museer og lokalhistoriske arkiv om depotordninger og fellestjenester i Buskerud.

Ann Tove Manshaus, koordinator for privatarkivarbeidet i Buskerud, var ansvarlig for prosjektet. Hun har også skrevet rapporten som tar for seg arbeidet med privatarkiv i Buskerud og hvorfor dette arbeidet er viktig for å dokumentere fylkets historie. Videre blir det redegjort for resultatene av kartleggingen og gitt en status for privatarkivsituasjonen i fylket. Avslutningsvis skisseres noen mulige scenarioer for det videre arbeidet med depot og fellestjenester.

Rapport fra prosjektet “Privatarkiv i museene – en arkivutredning for Buskerud” (pdf)