Prosjekt Bugge

Vestfoldarkivet har overtatt arkiv etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og A/S F. A. Bugge. Prosjektet har som mål å ordne arkivene, digitalisere et utvalg dokumenter og fotografier, utarbeide katalog på norsk og engelsk samt formidle arkivene via Vestfoldmuseenes egne nettsider.

Bugge-arkivene dokumenterer sentrale deler av utviklingen til den internasjonale hvalfangsten. Året 1910 markerer et skille i Buggearkivene. Fra å ha drevet fangst ved Island rettet nå virksomheten seg mot Sydishavet. Selskapet ekspanderte sterkt de neste årene og fikk i 1912 konsesjon til å anlegge landstasjon på Deception Island. Dette er en av to konsesjoner som er gitt til landstasjoner utenom Syd Georgia. Selskapet fortsatte utvidelsen og drev med flere hvalbåter og to flytende kokerier. Landstasjonen var i drift fram til 1931. Hvalfangsten ble siden drevet pelagisk, med flytende kokerier.

Arkivene dekker perioden 1852-1999 og dokumenterer en virksomhet som spenner fra skipshandel og partsrederi over hvalfangst i Sydishavet, til internasjonal shipping etter 1970. Arkivmaterialet er på ca. 140 hyllemeter og består av møtebøker, årsberetninger, korrespondanse og regnskap i tillegg til spesialserier som dokumenterer forhandlinger og utviklingsstrategier for næringsvirksomheten i Antarktis, mannskaper, materiell og landstasjonen på Deception Island.

Forskerinteressen til arkivene er stor og handler i hovedsak om tema knyttet til hvalfangst og antarktiske områder. Utvalg til digitalisering vil derfor bli prioritert knyttet til tema som:

  • Etablering og drift av landstasjonen 1910 – 1931, reetablering av stasjonen først på 1950-tallet
  • Dokumentasjon om arbeidsforhold og livet på landstasjonen og ombord i hvalbåtene og kokeriene

På grunn av arkivenes kompleksitet, mengde, samt en sammensatt eierstruktur, vil finordning og utarbeidelse av arkivkatalogene på norsk og engelsk bli prioritert for følgende selskaper: Viktor AS, N. Bugge, Hektor AS, Bugge & Krogh-Hansen, N.R. Bugge Skips AS og Hektoria Ltd. De nevnte selskapene har alle vært knyttet til hvalfangst. De øvrige selskapene vil ikke bli prioritert ytterligere i dette prosjektet.

 

Bugges kontor på brygga i Tønsberg, antagelig 1960-tallet.
Bugges kontor på brygga i Tønsberg, antagelig 1960-tallet.