Søren Falchs Kirkesamling

I 2007 fikk Fylkesarkivet for Vestfold avlevert en nasjonal kirkesamling fra Drammen folkebibliotek. Mannen bak samlingen, var ingeniør Søren Johan Falch (1868–1957) fra Lier utenfor Drammen.

Ingeniøren fra Drammen

Søren Johan Falch var født i Drammen i 1868.  Han utdannet seg til ingeniør ved Christiania Tekniske Skole og tok tilleggsutdannelse i Tyskland. Han jobbet som ingeniør og disponent for AS Drammen Armaturfabrikk, og var blant annet byggeleder for Drammen kommunale Bad som ble bygget rundt 1900. I 1904 giftet han seg med Mimi (Wilhelmine Louise) Saxe Falch og sammen fikk de datteren Margrethe.

Interesse for kirkebygg

Søren Falch beskrives som en engasjert mann – streng og sterk i troen. Også hustruen Mimi var troende, og sammen var de aktive i menighets- og misjonsarbeid. Han hadde en lidenskapelig interesse for kirkebygg, noe som resulterte i en nasjonal kirkesamling. Rett etter andre verdenskrig startet han derfor opp arbeidet med å dokumentere alle kirkebygg i Norge.

Spørreskjema til landets sogneprester

I dialog med fagfolk utviklet Falch et eget spørreskjema med 21 spørsmål som han på eget initiativ sendte ut til alle landets sogneprester. De ble oppfordret til å fylle ut skjemaet og returnere det med fotografier og plantegninger av kirken.

Skjemaet inneholdt blant annet spørsmål om byggeår og bygningsstil, interiør og eksteriør, og hvilken myndighet kirken tilhørte:

  • Kirkens navn:
  • Prestegjeld:
  • Bispedømme:
  • Er kirken bygget i tre eller sten?
  • Kan du sende et fotografi eller prospektkort av kirkens eksteriør og interiør?
  • Forefinnes noe gammelt og vakkert inventar som prekestol – døpefont – antependier – presteklær – kirkesølv eller lignende?
  • Hvordan ser altertavlen ut?
  • Hvor mange kirkeklokker har kirken?
  • Prosjektet resulterte i en nasjonal kirkesamling med dokumentasjon av ca. 1500 av landets kirker og kapell.

Sogneprestene returnerte utfylte skjemaer med bilder og artikler, og de som ikke svarte, fikk purrebrev.

Nettverk

Søren Falch brukte nettverket innenfor misjons- og menighetsarbeidet til å gjøre innsamlingsarbeidet kjent. Han deltok på nasjonale prestemøter og hadde møter med både kirkedepartementet, riksantikvar og riksarkitekt om innsamlingsarbeidet.

Samlingen

Kirkesamlingen etter Søren Falch er på seks hyllemeter og består blant annet av utfylte spørreskjemaer, brev, foto, tegninger, avisartikler og lignende fra ca 1500 kirker i Norge. Den inneholder også korrespondanse om innsamlingsarbeidet, samt kartotek og referansemateriell. Samlingen gir oss viktig informasjon om landets kirker. Brevene har både faglig og privat innhold, for det hender en sogneprest også skriver om dagliglivet i familien.

Falch tok tidlig kontakt med sjefsbibliotekar Maja Schaaning ved Drammen folkebibliotek for å diskutere bevaring og formidling av samlingen. Kirkesamlingen ble overlevert til Drammen folkebibliotek på 1950-tallet, der den ble oppbevart frem til den i 2007 ble gitt til daværende Fylkesarkivet for Vestfold.

Lenke til arkivkatalogen til samlingen A-1897 i Arkivportalen.

Digitalt tilgjengelig

Om du ønsker å ta en nærmere titt på materialet, er du hjertelig velkommen til det på Vestfoldarkivets lesesal.

På Arkivportalen kan du finne digitale kopier av registerkortene over kirkene. Kortene er ordnet alfabetisk etter det navn som er brukt den gang.

Bildet viser en illustrasjon av Søren Falch.
Søren Falch illustrert av Bjørn Brochmann.
Bildet i svart/hvitt viser Søren Falch med hvitt hår og skjegg.
Søren Johan Falch (1868–1957).
Bildet viser et utfylt skjema.
Svarskjema Nedre Eiker kirke.
Bildet viser et utfylt skjema.
Svarskjema Stokke kirke.
Bildet i svart/hvitt viser Hol gamle kirke.
Fotografi av Hol gamle kirke.
Bildet i svart/hvitt viser kirkegangen i Hol kirke.
Fotografi av interiøret i Hol gamle kirke.
Bildet viser et hvitt ark med to fotografier av bygninger på.
Fra St. Olavs kapell.