Studietur til England og Skottland

For å finne frem til utvalgskriterier for bevaring av skipstegninger – og lære mer om hvordan man behandler og fysisk oppbevarer denne type arkivmateriale, besøkte Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff i 2014 institusjoner i England og Skottland som forvalter samme type arkiver.

Vestfoldarkivet er i gang med å systematisere arkivet etter Framnæs Mekaniske Værksted, Sandefjord. Foruten selve forretningsarkivet, består materialet av store mengder med skipstegninger. For å finne frem til utvalgskriterier for bevaring av skipstegninger – og lære mer om hvordan man behandler og fysisk oppbevarer denne type arkivmateriale, har Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff besøkt andre institusjoner som forvalter samme type arkiver.

Glasgow University, Archive Services

Her forvaltes en av de største samlinger med bedriftsarkiver i Europa, og arkivet har spesielt god kompetanse på en av de næringer som har vært dominerende i Skottland, nemlig skipsbyggingsindustrien. Arkivene etter skipsbyggingsindustrien er omfattende, og Archive Services oppbevarer de største selskapene på vegne av The National Archives of Scotland. Dette er skipsverft som Lithgows of Port Glasgow, John Brown & Co Ltd. og Scotts of Greenock, et av verdens eldste verft, som har bygget over 1200 skip.

For vår del er det interessant at rederiet N. Bugge fikk sine skip bygget hos Lithgow Ltd. Arkivet etter N. Bugge oppbevares i Vestfoldarkivet.

Store skipsverftsarkiver innebærer store mengder skipstegninger. Vi fikk en nyttig gjennomgang av hvilke utvalgskriterier Archive Services bruker i bevaringsarbeidet; Guidelines for Shipbuilding Archives – samt innføring i katalogisering av så vel verftsarkiver generelt, som tegninger spesielt. Den store mengden tegninger gir noen utfordringer. Det jobbes med ompakking av skipstegninger, og vi fikk demonstrert hvordan materialet optimalt skal håndteres og emballeres.

International Whaling Commission (IWC), Impington i Cambridge

Hensikten med besøket var å klargjøre hvilket arkivmateriale knyttet til fangstdata som oppbevares og forvaltes henholdsvis av IWC og Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

I 1984 ble arkivene til Internasjonal Hvalfangststatistikk overført til Hvalfangstmuseet i Sandefjord, ved Einar Vangstein som tidligere hadde ansvar for hvalfangstens sekretariat i Sandefjord. Samme år overtok IWC ansvaret for utarbeidelsen av den internasjonale hvalfangststatistikken.

Scott Polar Research Institute, Lensfield Road, Cambridge

Dette er et forskningssenter for polarforskning og Glasiologi, som ligger under fakultetet for geografi ved Cambridge universitet. Instituttet omfatter både museum, forskningsbibliotek og arkiv, og har omkring 60 ansatte.

Vårt hovedanliggende med besøket var å få en innføring i hva instituttet hadde av hvalfangstarkiver med særlig vekt på følgende to samlinger:
• MS 1213 The archives of Compania Argentina de Pesca (omfatter ca. 14 hyllemeter)
• MS 1228 South Georgia Archives (omfatter ca. 3,5 hyllemeter)

Bakgrunnen var at Hvalfangstmuseet i Sandefjord også har arkivmateriale etter Compania Argentina De Pesca.
Videre har Vestfoldarkivet nettopp gjennomført et ordnings- og formidlingsprosjekt knyttet til hvalfangst fra Syd-Shetland, Deception Island. Arkivene er en del av større antall hvalfangstarkiver som er på Norges dokumentarv-liste. I arkivene er det bevart omfattende serier med korrespondanse mellom selskapene og de britiske myndighetene om fangstrettigheter i Antarktis. Vi ønsket å få innsikt i hvilken dokumentasjon som var bevart i arkivet etter Magistraten på Syd Georgia MS 1228.

Bevaringsvurdering

Den kunnskapen vi fikk del i, vil vi bruke aktivt når vi her hjemme skal i gang med å bevaringsvurdere skipstegningene etter Framnes Mekaniske Verksted. I første omgang blir det å gjøre et pilotprosjekt, der vi velger ut noen byggenumre og bruker utvalgskriteriene opp mot disse. I arbeidet skal vi ha med oss tidligere ansatte ved verftet.

 

glasgow-university-studietur
Neil Ogg er prosjektleder for ordningen av Ben-Line arkivet.

 

international-whaling-commission
Vi ble vist rundt i bygningen av Head of Statistics, Cherry Allison. Her oppbevares både driftsarkivet til IWC i tillegg til en del hyllemeter med originale fangstdata. IWC får sporadisk tilført en del originale fangstdata og feltrapporter fra medlemmer av IWCs vitenskapelige komité.

 

scott-polar-research-institute
Lone Kirchhoff, Robert B. Headland, Naomi Boneham og Cherryl Allison.