Arkiver etter Vestfold fylkeskommune

Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommune og tar imot eldre og avslutta fylkeskommunale arkiv i henhold til Arkivlovens bestemmelser for offentlig arkiv. Fylkeskommunens arkiver blir som hovedregel overført til depot 25 år etter de er gått ut av administrativt bruk, med unntak av klient- og elevarkiv som blir overført 10 år etter de er gått ut av administrativt bruk. Arkivene til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune (fra 01.01.2020) skal til IKA Kongsberg.

Politiske organer

 • Fylkestinget
 • Fylkesutvalg
 • Hovedutvalg
 • Nemnder av ulike slag

Sentraladministrasjonens arkiver

 • Arkivene etter fylkesrådmannen og sentraladministrasjonen
 • Fylkeshelsesjefen
 • Fylkesskolesjefen
 • Samferdselssjefen
 • Fylkeskasserer
 • Fylkeskultursjefen
 • Næringssjefen
 • Fagopplæringsseksjonen

Skoler

 • Vestfolds videregående skoler – inkludert tidligere gymnas og yrkesskoler
 • Husmorskoler
 • Landbruksskole
 • Folkehøyskole
 • Oppfølgings- og PP-tjenesten
 • Syns- og audiopedagogtjenesten
 • Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen)

Tannhelsetjenesten

 • Tannhelsetjenestens administrasjon
 • Tannklinikker i Vestfold

Helseinstitusjoner

 • Psykiatriske sykehjem
 • Tuberkulosehjem
 • Østegaard MS-senter
 • Skoleøyelegen i Vestfold
 • Skolepsykologisk kontor i Vestfold
 • Pasientombudet i Vestfold

HVPU

 • Fossnes sentralhjem
 • Solbø sentralhjem

 Barnevern

 • Arkiver etter fylkesbarnevernet fram til statlig overtakelse i 2004, det vil si arkiver etter barnevernsinstitusjoner, fosterhjemstiltak og fylkesbarnevernets administrasjon. I tillegg oppbevarer Vestfoldarkivet arkivene etter de private institusjonene Tønsberg og Horten barnehjem.

Rusomsorg

 • Arkiver etter rusverninstitusjoner fram til statlig overtakelse i 2004.
  • Vestfoldklinikken avd. Vivestad
  • Mjøløst gård
  • Kjønnerød gård

Familievern

 • Arkiver etter familievernkontorer fram til statlig overtakelse i 2004
  • Familievernkontor i Vestfold
  • Kirkens familievernkontor i Tønsberg.

Andre virksomheter

 • Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse
 • Fylkesbiblioteket i Vestfold
 • Haugar Vestfold kunstmuseum

 

Innblikk i Vestfoldsamfunnet

Arkivene etter Vestfold fylkeskommune gjenspeiler fylkeskommunens samfunnsoppgaver til ulike tider og dokumenterer politiske beslutninger som ligger til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Arkivene gir et godt innblikk i Vestfoldsamfunnet på arenaer som skole, helse, samferdsel, kultur og regional planlegging.

Fylkeskommunenes historie går tilbake til opprettelsen ved formannskapslovene i 1837. Det eldste arkivmaterialet etter Vestfold fylkeskommune (amtskommunen) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
ANNO 1906: Klassebilde fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.
AMUBULERENDE SVEISEKURS: I perioden 1946-61 drev Horten yrkesskole ambulerende sveisekurs for voksne. Ved hjelp av en spesialinnredet buss ble det holdt kurs rundt i Vestfold og etter hvert på store deler av Østlandet. Her er det det første sveisekurset i 1946. Foto: Fra Borre videregående skoles arkiv, fotograf ukjent