Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Dette er arkiver etter hvalfangstselskaper og andre næringsaktører, samt arkiver fra hvalfangstens interesseorganisasjoner og forbund knyttet til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er også spesialsamlinger av statistikk, kart og skipsjournaler, en rekke personarkiv og omfattende fotosamlinger. Arkivene er samlet inn av Vestfoldarkivet,  Hvalfangstmuseet og Slottsfjellsmuseet, men er oppbevart i Vestfoldarkivets klimastyrte arkivmagasin på Hinderveien.

Del av Norges dokumentarv

Hvalfangstarkivene er et unikt kildemateriale både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Seks enkeltdokumenter er valgt ut som «monumenter» for hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne.

Nettstedet hvalfangstarkiver.no

Nettstedet www.hvalfangstarkiver.no, som ble lansert i 2014, tar utgangspunkt i de seks dokumentene som representerer Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver. Disse seks dokumentene kan ses som en slags monumenter over den moderne kommersielle hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne. På hvalfangstarkiver.no gjøres disse tilgjengelig for et bredt publikum.

Nettstedet var støttet fra Kulturådet og var et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Hvalfangstmuseet og Slottsfjellsmuseet, som alle er del av Vestfoldmuseene.

Illustrasjonene på nettsiden ble laget av Cecilie Maurud Barstad og Gilles Jourdan, Gilles & Cecilie Studio.

Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land
FOTO: Theodor Andersson, Hvalfangstmuseets samlinger.
Tegning av en død hval på land med en hvalfanger som arbeider
FLENSING: Illustrasjon av Gilles & Cecilie Studio
logo som viser at Hvalfangstarkivene er del av Norges dokumentarv