Vestfold faglige samorganisasjon og riksdagsbrannen i Berlin 1933

Natten til 28. februar 1933 brant den Tyske riksdagsbygningen i Berlin.

Bildet viser et brev hentet fra samlingen til Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold som befinner seg ved Vestfoldarkivet og Arkivet etter Vestfold faglige samorganisasjon (A-1462).
TYSK LEGASJON: Brevet er hentet fra samlingen til Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold som befinner seg ved Vestfoldarkivet og Arkivet etter Vestfold faglige samorganisasjon (A-1462).

Mistet grunnleggende borgerrettigheter

Dette førte til at rikspresidenten Paul von Hindenburg utstedte Riksdagsbrannforordningen av 28. februar. Med denne forsvant de grunnleggende borgerrettighetene som hadde blitt garantert i Waimarrepublikkens forfatning. Dette banet vei for arrestasjoner og forfølgelse av det tyske Nazipartiets motstandere, og la igjen grunnlaget for de begivenheter som senere gjorde det mulig for Adolf Hitler å etablere seg som diktator i Tyskland.

Hendelsene i Tyskland dette året førte til at Vestfold faglige samorganisasjon på sitt årsmøte utsa følgende proklamasjon vedrørende den tyske krisen:

21/3 – 1933.
Den tyske legasjon,
Oslo.

Årsmøte i Vestfold fagl. Samorganisasjon, som blev avholdt den 11. og 12 ds. Vedtok følgende besluttning:
Med største harme og forbitrelse har de fagorganiserte arbeiderene i Vestfold fulgt de brutale fremstøt fra Hitlerdiktaturets side mot den tyske arbeiderklasse.

Branden i Riksdagsbyggningen er vi overbevist om er en gemen provokasjon, iverksatt av Nazi, alene for å tjene den hensikt å innlede nye blodbad på den revolusjonære arbeiderklasse.

Denne uhyrlige provokasjon er begynnelsen til gjennomførelsen av bøddelen Hitlers parole «hodene skal rulle». Den terror som utøves, fengslingen av tusenvis av arbeiderenes beste menn og kvinner, ophevelsen av alle demokratiske folkerettigheter, presse- forsamlings- og valgfriheten savner sidestykke i den nyere tids historie.

De fagorganiserte arbeidere i Vestfold, som den øvrige arbeiderklasse i Norge føler sig med de sterkeste proletariske solidaritetsbånd knyttet til de tyske arbeidere og deres kamp, og vi erklærer ovenfor den tyske regjering: Vi vil ikke finne oss i at arbeiderenes organisasjoners rett trampes under føtter slik som i Tyskland. Vi forlanger de fengslede fri, arbeidernes bygninger og aviser frigitt. Vi samles med de tyske arbeider i deres krav og roper: Ned med den fasistiske bøddelregjering Hitler – Hugenburg!

Vi lover den tyske arbeiderklasse med alle våre krefter å understøtte den i kampen mot fasistdiktaturet.

I erkjennelsen av at den beste støtte i denne situasjon er kampen mot vort eget borgerskap, som understøtter og hylder blodbødlene i Tyskland, gjentar vi erklæringen om å forsterke anstrengelsene for å organisere denne kamp.

Leve den seierrike revolusjonære klassekamp!

Viktige oppgaver

Vestfold faglige samorganisasjon var dannet av politiske foreninger og fagforeninger i fylket, som sluttet seg sammen i en organisasjon for på slik måte stå sterkere i arbeidersaker.

Oppgavene var:

  • Å spre kunnskap om fagorganisasjonen.
  • Danne nye og styrke svake fagforeninger.
  • Støtte fagforeningene i tvistesaker, konflikter og utarbeide tariffer.
  • Føre statistikk over arbeids- og lønnsforhold.
  • Sunnhetsforhold på arbeidsplassene.
  • Formidle de opplysninger som var til nytte for medlemmene.