Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltningens historikk

Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet utgjør i dag én avdeling med felles leder. Samlingsforvaltningen har imidlertid en historie som startet lenge før museumskonsolideringen i Vestfold.

Oppstarten

Museumsplan for Vestfold 1997–2000

Opprettelsen av et fellesmagasin for de fire kulturhistoriske museene i Vestfold (Larvik Museum, Sandefjordmuseene, Vestfold fylkesmuseum og Nord-Jarlsbergmuseene) hadde sin bakgrunn i Museumsplan for Vestfold 1997–2000, som igjen bygde på NOU 1996:7 Museum – mangfald, minne, møtestad

Museumsplanen konkluderte med at mye kunne gjøres bedre når det gjaldt oppbevaring og behandling av samlingene ved museene i Vestfold, og NOU’en anbefalte større grad av sentralisering og samhandling mellom museer, og opprettelse av fylkesvise fellestjenester for museer.


Museumssenteret i Vestfold AS (MuVe)

På bakgrunn av dette ble Museumssenteret i Vestfold AS (MuVe) stiftet sommeren 2004. Eierne var de fire museene nevnt ovenfor, via sine eiere (dvs. Vestfold fylkeskommune, Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum, Sandefjord kommune og Larvik kommune). 

I tillegg hadde senteret samarbeidsavtale med Nord-Jarlsbergmuseene. Aksjeselskapet MuVe var en ideell organisasjon med formål å styrke og videreutvikle museumsvesenet i regionen. Det ble etablert gjenstandsmottak, klimastyrte fellesmagasiner og verksteder for arbeid med gjenstands- og fotosamlinger.

Fra industribygg til museumsmagasiner 

Driften startet i 2005, med hovedfokus på ombygging av et industribygg på Pindsle industriområde i Sandefjord. 

Nye arbeidslokaler og magasinarealer med klimastyring var for det meste sluttført sommeren 2005, mens innredning i deler av magasinarealene kom på plass i 2006. Da var ca. 1/3 av magasinene innredet, men man kunne foreløpig bare ta imot gjenstandsmateriale, ikke fotografi og malerier.

I 2008 var ytterligere magasininnredning på plass, slik at en nå kunne ta imot alle typer materiale.

Overførings- og utviklingsprosjekter

Fra 2006 og fremover ble flere store overførings- og utviklingsprosjekter gjennomført. Arbeidet har vært basert på tett samarbeid med de fire museene, hvor ansatte med ansvar for samlinger deltok i arbeidsgrupper og  planla og gjennomførte prosjektene sammen med personale i MuVe. 

Kompetansesenter for Museum og Arkiv (KomMA)

1. januar 2009 ble MuVe avviklet som Aksjeselskap, og slått sammen med Fylkesarkivet for Vestfold. Den nye enheten fikk navnet Kompetansesenter for Museum og Arkiv (KomMA), og var en enhet under Kultur i Vestfold fylkeskommune. 

Da Vestfoldmuseene IKS ble etablert 1. juli samme år, gikk KomMA inn som en avdeling i det konsoliderte museet.

Samlingsforvaltningen

1. januar 2011 ble Samlingsforvaltningen (tidligere MuVe) skilt ut som en egen avdeling i Vestfoldmuseene IKS, men ble 1. august 2012 igjen slått sammen med Vestfoldarkivet til én avdeling med felles leder.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1