Hopp til hovedinnhold

Herregårdsnettverket

Larvik museum er med i Herregårdsnettverket - et faglig samarbeidsforum for museer som definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger eller klostre som del av sitt virkefelt.

 • Bildet er en collage som viser deltakere fra Herregårdsnettverket
  1/1
  Nettverksmøte på Hafslund hovedgård 4.-5. mars 2019

Om Herregårdsnettverket

Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

​Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet. 

Østfoldmuseene ved Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet.

Nettverkets oppgaver

 • Nettverket skal legge til rette for nasjonal arbeidsdeling og samordning, motvirke konkurrerende overlapping og dermed sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse innenfor fagfeltet.
 • Nettverket skal være en møteplass for utveksling av informasjon, kunnskap og kompetanse mellom de deltagende institusjoner og enkeltpersoner. Nettverksinstitusjonene skal samarbeide for å styrke sin faglige posisjon ut fra forestillingen at hver deltager kan få tilført mer enn de selv kan yte.
 • Deltagerne i nettverket skal initiere prosjekter innenfor fagområdet. Institusjoner i og utenfor nettverket, andre fagmiljøer og fagpersoner kan trekkes inn i slike prosjekter. Det forutsettes at deltakerne informerer nettverket/sekretariatet om de arbeidsoppgavene de holder på med innen temaet.
 • Nettverket skal bidra til at det etableres tverrinstitusjonelle forsknings- og samarbeidsprosjekter.
 • Nettverket skal utvikle samarbeidet med tilsvarende miljøer i utlandet og slik bidra til kunnskapsutvikling over landegrensene.
 • Nettverket skal ha oversikt over, samordne og tilby informasjon på området til fagfolk og publikum for øvrig.
 • Nettverket skal arbeide for økt forståelse og kunnskap på området overfor de bestemmende myndigheter.

«Opphøyet og oversett – herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien» - et forskningsprosjekt

Herregårdsnettverket har sammen med Østfoldmuseene initiert forskningsprosjektet «Opphøyet og oversett – herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien». 

Prosjektet skal forske på herregårdsmuseets rolle og praksis i Norge fra omkring midten av 1850 til i dag. Prosjektet har et helhetlig perspektiv på herregårdene som kulturhistorie, kulturminner og museer, og problematiserer hvorfor og hvordan historiske bygninger og kulturminner har blitt del av det norske museumslandskapet. Prosjektet vil også flytte blikket framover og undersøke hvordan fortidens immaterielle og materielle innhold får verdi og blir ressurser i samtiden. 

Prosjektet baserer seg på aktiv deltakelse fra museene i Herregårdsnettverket på flere nivåer; prosjektledelse, artikler, case-studies og utstillingsproduksjon, og skal resultere i en bok og en vandreutstilling. Deltakere: 

 • Østfoldmuseene
 • Telemark Museum
 • Norsk Folkemuseum
 • Oslo Museum 
 • Vestfoldmuseene ved Larvik museum

Prosjektet har fått tilskudd fra Kulturrådet på drøyt 2,5 millioner fordelt på tre år.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1