Hopp til hovedinnhold

Larvik museums samlinger

Larvik museums samlinger er bygget på samlingene til Larvik og Omegn Museumsforening og Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum.

  • En kvinne ser mot og holder en hånd på en slede med en gullfugl på spissen foran.
    1/1
    Restaurering av greve Christian Conrad Danneskiold Laurvigs slede.

Larvik og omegn museumsforening

Larvik og omegn museumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916 med formål «at faa i stand et museum for Larvik og Omegn. Museets formaal er at samle og bevare alt, hva der kan belyse byens og distriktets kultur i de svundne tider og spesielt at bevare og saavidt mulig bringe Herregaarden tilbage i dens gamle skikkelse».

Etter stiftelsen startet museumsforeningen straks med å få disposisjonsrett over Herregården med det formål å restaurere hovedfløyen og innrede bygningen til museum. Samtidig med dette startet arbeidet med innsamling og innkjøp av gjenstander tilknyttet Herregårdens historie og til et fremtidig bymuseum. Foreningen hadde ansvar for utviklingen i Herregården fram til stiftelsen av Larvik Bymuseum i 1979 og satt i styret for Larvik Museum fram til konsolideringen til Vestfoldmuseene i 2009. I 2013 slo de seg sammen med Larvik Historielag.

Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum

Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1926 etter initiativ og i nært samarbeid med Larvik sjømannsforening som ble stiftet i 1849. Foreningens formål er «å samle og utstille gjenstander til belysning av skipsfarten i eldre og nyere tid i Larvik og tilliggende distrikter samt å spre kunnskap om sjøfartens historie og sjøfartens betydning for landet». Larvik Sjøfartsmuseum har hatt sitt tilhold i Kirkestredet 5 siden 1962. Sammen med LOMF satt foreningen i styret for Larvik Museum fram til konsolideringen til Vestfoldmuseene i 2009. I forbindelse med restaurering av bygningen i årene 2010–2014 ble eksisterende utstillinger tatt ned, og gjenstandene ble rengjort og fotografert. Fire år senere var bygningen ferdig restaurert utvendig, og fra 2014 er det på nytt maritime utstillinger i Kirkestredet 5.

Konsolidering i 1995

I 1995 ble de to foreningene konsolidert inn i dagens Larvik museum samtidig som museet overtok forvaltningen av de eksisterende samlingene bestående av gjenstander, foto og arkivmateriale.

Larvik Museum har etter 1995 fortsatt innsamlingen av gjenstander, foto og arkivmateriale knyttet til Larvik og omegns historie. Museets hovedfokus er grevskaps- og byhistorie fra 1500-tallet og fram til i dag.

Forvaltning av samlingene

I 2005 inngikk de fire kulturhistoriske museene i Vestfold et samarbeid om felles klimastyrt magasin for gjenstander og foto. Magasinet er senere utvidet til også å omfatte arkivmateriale. Dette ga oss en unik mulighet til å gå gjennom de eksisterende samlingene på nytt og pr. 2018 er 99,5 % av museets ca. 15.000 gjenstander registrert, rengjort, fotografert og plassert i magasin eller i museets utstillinger, og arbeidet fortsetter. 

Registreringene og foto av gjenstandene legges kontinuerlig ut på DigitaltMuseum. Arbeidet med foto er en tidkrevende oppgave, men deler av fotosamlingene er digitalisert og tilgjengelig på nett.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1