Hopp til hovedinnhold

Thor Heyerdahl professorat

Den 4-årige Thor Heyerdahl professoratet har blitt tilbudt på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås siden høsten 2007. Thor Heyerdahl Instituttet har valgt som strategi å bidra til å utvikle metodikken for tverrfaglig forskning.

  • 1/1

Instituttets overordnede målsetting er å fremme og videreutvikle de forsknings- og utviklingsidealer som stod Thor Heyerdahls liv og virke nær. Thor Heyerdahl har synliggjort sin tverrfaglige tilnærmingsmåte, men han har bare i beskjeden grad utviklet metodene for integrering på tvers av fagdisiplinene.

I Thor Heyerdahls syn på vitenskap og forskning sentreres hans interesse mot tverrmetodisk forskningsmetodikk og flerfaglighet. Selv benyttet han seg av ulike fag som dannet grunnlag for mange av hans hypoteser. Han hadde liten sans for forskere som ikke hadde evnen til å skjele over til andre fagområder enn sine egne. Hans evne til å vektlegge ferdigheten av og se utover eget fagområde og trekke inn andre hjelpevitenskaper for å belyse et problem var unik. Han var i hele sin forskergjerning en eksponent for tverrfaglighet og helheter.

Et fenomen som preget Thor Heyerdahls vitenskapelige tilnærming, var trangen til å bryte grenser og rive barrierer. Hans forskergjerning viser en sunn tvil til vedtatte sannheter. Thor Heyerdahl evnet å se fenomener fra andre synsvinkler, stille kritiske spørsmål og så tvil om autoritetene. Han fungerte som en brannfakkel og engasjerte de forskningsmiljøer han beveget seg i. Hans evne til å skape debatt, være annerledes tenkende og provokativ preget hans arbeid.

Professor PhD Arild Vatn

Professor PhD Arild Vatn ble ansatt i professoratstillingen høsten 2008. Han har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole i 1983.

Vatn har oppnådd internasjonal anerkjennelse gjennom diverse publisering og mottok nylig Thorstein Veblen-prisen fra Forbundet for utviklingsøkonomi (Association for Evolutionary Economics – AFEE) og Europeisk forening for utviklingspolitisk økonomi (European Association for Evolutionary Political Economy – EAEPE) for boka ”Institutions and the Environment”. Han er leder av Norges forskningsråds programkomité ”Miljø 2015” og av den Europeiske foreningen for økologisk økonomi 2006-2009 (European Society for Ecological Economics – ESEE).

Dessuten er han koordinator for Noragrics masterprogram innen internasjonale miljøstudier. Etableringen av Thor Heyerdahl-professoratet er tuftet på en 4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljø- og biovitenskap. Kostnadene knyttet til stillingen deles med en halvpart på hver av institusjonene. Instituttet er representert i professoratets styringsgruppe ved professor og styremedlem Willy Østreng.

Aktiviteter

Aktivitetene som ivaretas av professoratet skal både ha en tematisk og metodisk fokus. Tematisk er hovedinnsatsområdet for professoratet knyttet opp mot feltet ”Environmental governance”, med stor vekt på relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk sett er fokuset på tverrfaglighet.

Målet er å videreutvikle kompetanse på samspill mellom sosiale/politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor denne brede rammen legges det spesiell vekt på hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i en mer miljøvennlig retning.

Aktiviteter innenfor de fire tematiske hovedområdene:

a) Klimapolitikk
Empirisk og teoretisk forskning rettet mot tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Hovedsatsningsområdet er fra starten knyttet opp mot virkemidler/institusjonelle rammebetingelser for redusert avskoging i sør.

b) Institusjoner og atferd
Problemer knyttet til å realisere mål for miljø og bærekraftig utvikling forårsaker endret atferd. Gjennom to nylig oppstartede prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd rettes fokus mot hva som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser kan skape vilkår for økt miljøengasjement.

c) Helse og utvikling
Professor Arild Vatn deltar i UMBs forskergruppe for helse og utvikling. Planen er å utvikle to typer engasjement innenfor rammen av denne satsningen. Det ene er økt fokus på politiske og kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Det andre konkret forskning med en postdoc-kandidat innen policy for vann og sanitær.

d) Miljøforvaltning
Syntesearbeid knyttet opp mot behovet for institusjonelle reformer som kan befordre en bærekraftig utvikling. Alle forskningsområdene som nevnt i punkt a-c er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne type forskning til å utvikle modeller og synteser for gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1