Om Larvik Museum

Larvik Museum er et kulturhistorisk museum som utforsker og formidler byens historie, med hovedvekt på grevskapstid, kulturmiljø og byutvikling.

Illustrasjonsbilde om Larvik Museum

Larvik Museum arbeider med byens og grevskapets historie fra 1600-tallet og fram til vår egen tid. Vi har fokus på byhistorie, grevskaps- og herregårdshistorie og maritim historie.

Larvik Museum holder til i Verksgården på Langestrand, bydelen som historisk sett forbindes med Fritzøe jernverk og sagbruk. Her finner du våre kontorer, våre faste og midlertidige utstillinger, våre arrangementer, foredrag og familieaktiviteter. Vi har også visningssted og utstillinger i Herregården og Sjøfartsmuseet.

Larvik- og Jarlsberg grevskap

Innenfor Vestfoldmuseene har Larvik Museum et hovedansvar for grevskaps- og herregårdshistorie. Vestfold var et attraktivt område for danske adelsmenn allerede på 1500-tallet, og på 1600-tallet opprettet kongemakten Larvik og Jarlsberg som de to første grevskapene i Norge. Det ble aldri flere grevskap, men baroniet Rosendal ble opprettet i Hordaland i 1678.

Larvik grevskap regnes som det viktigste fordi det også omfattet byen. Griffenfeld grevskap som snart etter fikk navnet Jarlsberg hadde hovedgården ved samme navn som sitt sentrum. Grevskapene ble styrt av grever som med sine nære forbindelser til kongen og København hadde stor makt og innflytelse på samfunnsutvikling og kultur. Løsrivelsen fra Danmark i 1814 betød begynnelsen på slutten for grevskapsordningen i Norge.

Larvik Museum er med i Herregårdsnettverket. 

Residens- og industriby

Larvik er en kystby, og i likhet med andre småbyer som ligger som perler på en snor nedover kysten, var handelen med tømmer og trelast grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Det var likevel to forhold som gjorde at Larvik skilte seg ut: Byen lå for det første i et grevskap opprettet for landets stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve. For det andre hadde den jernverket som skulle bli Danmark-Norges største og viktigste gjennom 200 år.

Historien som residensby for danske adelsmenn ga Larvik en spesiell historie og særegen arkitektur som det fortsatt finnes spor etter. Jernverket og sagbruksvirksomheten la basis for Larvik som industriby, mens handelen skapte det maritime Larvik.

Historien om Larvik museum

I likhet med flere andre norske byer startet det historiske engasjementet innenfor byens sjøfartsmiljø, og Larvik Sjømannsforening, som ble stiftet i 1849, samlet inn kulturhistorisk materiale, ved siden av hovedformålet som var å ta seg av sjømennenes ve og vel. Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum startet opp som en forlengelse av det eldre initiativet i 1926.

Det første museumsinitiativet i Larvik kan spores tilbake til 1901 og den kulturhistoriske utstillingen i Kristiania, der Larvik by var representert med en stor samling. I årene som fulgte var både museumstanken og engasjementet for byens historie fra tid til annen tema i lokalavisene og kommunale saker.

Sogneprest Thorbjørn Frølich skrev for eksempel i 1904 til arkitekt Herman Schirmer i Fortidsminneforeningen om den såkalte «Herregård» i Larvik, en bygning som skulle være oppført av grev Gyldenløve. Ti år senere forfattet byens magistrat og politimester Kristen Simensen en sterk appell om å slutte opp om etableringen av et museum i byen. Appellen ble trykt i både Østlandsposten og «Amtstidende» og etter hvert ble museumsetableringen knyttet tettere opp mot grevens residens.

Larvik og omegn museumsforening

Filolog og rektor for middelskolen Karl Emil Bødtker var en sterk pådriver for museumssaken og skrev en rekke artikler om Herregårdens fortid i lokalavisene. Den 11. mars 1916 ble Larvik og omegn museumsforening stiftet. Foreningens formålsparagraf var;

«at faa i stand et museum for Larvik og Omegn. Museets formaal er at samle og bevare alt, hva der kan belyse byens og distriktets kultur i de svunne tider og spesielt at bevare og saavidt mulig bringe Herregaarden tilbage i dens gamle skikkelse.»

I 1962 ble det inngått en avtale mellom Larvik kommune og foreningen Larvik sjøfartsmuseum om disposisjon av eiendommen Kirkestredet 5 til museumsformål. Foreningen flyttet inn i lokalet i mai 1962.

Larvik Bymuseum

I 1979 ble stiftelsen Larvik Bymuseum etablert med Larvik og omegn Museumsforening, Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune som parter. Stiftelsen besto fram til ny organisering 1. januar 1995 da det helkommunale Larvik Museum ble opprettet. Museet ble de første årene kalt Larvikmuseene.

Da Larvik Museum ble opprettet i 1995 fikk institusjonen ansvar for samlingene til Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum og Larvik og Omegns Museumsforening. I disse årene hadde museet kontor og utstillinger i Herregården og drev også museumsvirksomheten i Kirkestredet 5.  I 2002 flyttet museet kontorer og utstilling fra Herregården til Verksgården på Langestrand.

I 2007 ble Colin Archer-skøyta ”Jærbuen II” kjøpt med bidrag fra Larvik kommune og Sjøfartsmuseet. Den driftes av Larvik Museum i samarbeid med Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum.

logo_larvik_museum

Larvik Museum
Nedre Fritzøegate 2
3264 Larvik

Telefon: 481 06 600
E-post: post@vestfoldmuseene.no