Hopp til hovedinnhold

Lover og forskrifter knyttet til arkiv

Kommuner, fylkeskommuner og staten må forholde seg til flere lover når det gjelder arkiv. Her finner du en oversikt over og lenker til de viktigste lovtekstene og forskriftene.

Arkivloven

Formålet med loven er å sikre arkiver med kulturelt eller forskningsmessig verdi og arkiver som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Arkivene skal tas vare på og gjøres tilgjengelige for ettertiden.

Offentlige organ skal føre journal over all saksbehandling og korrespondanse etter bestemte regler. Det er ikke lov for det offentlige å gi bort arkiver, men de skal sørge for bevaring for ettertiden gjennom avlevering til arkivdepoter som riksarkivet, statsarkiver eller kommunale/interkommunale arkivdepot.

Arkivloven har også bestemmelser om kassasjon. Kassasjon vil si at materiale tas ut av arkivet og ødelegges, noe som bare skal skje med lovhjemmel. Det er straffbart å gjennomføre kassasjon i strid med regelverket.

I 2017 ble et arkivlovutvalg nedsatt av Regjeringen for å foreta en samlet gjennomgang av arkivloven og arkivforskriften, lage forslag til ny arkivlov og eventuelt forslag til endringer også i arkivforskriften. Utvalget skal levere sin utredning i mars 2019.

Arkivforskriften

Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål. Revidert forskrift trådte i kraft 1. januar 2018. Forskriften er inndelt i Kapittel I: Overordna føresegner og Kapittel II: Arkivprosessar.

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 1. januar 2018.

Offentlighetsloven 

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Dette skal styrke informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll.

Loven gjelder for staten, fylkeskommuner, kommuner og virksomheter der det offentlig eierandel er over 50%.

Hovedregelen i loven er at det offentlige sine dokument skal være tilgjengelig for offentligheten. Loven gir videre bestemmelser om hva slags informasjon som skal eller kan unntas offentlighet.

Forvaltningsloven

Formålet med loven er å regulere saksbehandlingen i offentlige organ. Loven har regler om svarfrist for organet, prosedyre på klage på vedtak, regler om taushetsplikt og rett til innsyn for parter i en sak.

Personopplysningsloven