Hopp til hovedinnhold

Arkiver etter fagforeningene ved Agnes fabrikker

Vestfoldarkivet har arkivene etter fagforeningene ved Agnes fabrikker i Stavern.

  • Sort-hvitt-bildet viser et fabrikkområde som ligger rett ved sjøen
    1/1
    Flyfoto av Agnes fabrikker. Datering ukjent.

Den første fagforeningen ved Agnes fabrikker ble stiftet 18. februar 1906.

De tre fagforeningsarkivene fra Agnes fabrikker har et omfang på 6,2 hyllemeter. 

Det finnes en del personsensitive opplysninger i materialet. Arkivene er derfor klausulert, og innsyn vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ordningsprosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Arbark.

Om Agnes fabrikker

Agnes fabrikker var en hjørnesteinsbedrift i Stavernsområdet. Her ble det produsert fyrstikker i mer enn 100 år, fra 1877 til 1984, og da denne produksjonen opphørte, var Stavern det siste stedet i Norge hvor det foregikk fyrstikkproduksjon.

Fra 1939 ble produksjonen ved fabrikken utvidet til å omfatte diverse andre produkter i tre, og fra 1960 startet den opp med produksjon av sponplater. Dette varte fram til 2003, da fabrikken ble nedlagt.

Agnesområdet i Stavern ble i stor grad bygget rundt fabrikken. En del av bygningene i området ble oppført av fabrikken selv, til arbeiderboliger. Bedriften bygde også sykehus, gravkapell, forsamlingslokale, tennis- og fotballbane samt bad for arbeiderne.

Selve bedriftsarkivet etter Forestia Agnes finnes også i Vestfoldarkivets magasin.

Agnes fyrstikkarbeiderforening

Den første fagforeningen ved Agnes fabrikker ble stiftet 18. februar 1906. Den fikk navnet Agnes fyrstikkarbeiderforening (A-1707). Hensikten med foreningen var bl.a. å arbeide for bedring av arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, drive opplysningsarbeid blant medlemmene og å sørge for gode forsikringsordninger. Den var tilknyttet Norsk kjemisk industriarbeiderforbund, NKIAF (avd.nr. 15).

Arkivet etter denne foreningen har et omfang på 3,6 hyllemeter, og består av møtebøker for foreningens styre, medlemsmøter, møter i diverse utvalg ved bedriften og forhandlinger med/ protokoller fra møter med bedriftsledelsen. Videre finnes en sak- og korrespondanseserie, diverse vedrørende bemanning og drift, oversikt over medlemmer, noe regnskapsmateriale, trykksaker, referansemateriale i form av avisutklipp og noen fotografier. Arkivet inneholder også noe gjenstandsmateriale, hovedsakelig minnegaver gitt i forbindelse med jubileer.

Da fyrstikkproduksjonen ble lagt ned, slo Fyrstikkarbeiderforeningen seg sammen med den andre fagforeningen ved bedriften, Agnes sponplatearbeiderforening. Dette fant sted 1. januar 1983.

A-1707 - Pa 628 - Agnes fyrstikkarbeiderforening (Arkivportalen)

​Agnes sponplatearbeiderforening

Agnes sponplatearbeiderforening ble stiftet i 1965. Den var tilsluttet Norsk bygningsindustriarbeiderforbund, NBIAF (avd. nr. 236).

En forløper til foreningen, Agnes trearbeiderforening, så dagens lys i 1939, samtidig som bedriften utvidet produksjonen av trevarer. Denne foreningen opphørte imidlertid i 1954, og gikk da inn i Fyrstikkarbeiderforeningen.

Arkivet etter Sponplatearbeiderforeningen (A-1750) omfatter 0,6 hyllemeter arkivmateriale. Det inneholder foruten møtebøker, noe sak- og korrespondansemateriale, oversikt over medlemmer og noe regnskapsmateriale.

A-1750 - Pa 641 - Agnes sponplatearbeiderforening (Arkivportalen)

Agnes arbeiderforening

Agnes arbeiderforening ble stiftet 1. januar 1983, ved en sammenslåing av de to tidligere selvstendige foreningene ved bedriften. Siden det var Fyrstikkarbeiderforeningen som gikk inn i Sponplatearbeiderforeningen, ble tilslutningen til NBIAF (avd. 236) beholdt. Fra 1988 gikk NBIAF inn i det nystiftede Fellesforbundet, som i dag er et av de ledende forbundene i LO.

Arkivet etter Agnes arbeiderforening (A-2174) omfatter 2 hyllemeter, og dokumenterer årsmøter i foreningen og forhandlinger med bedriftsledelsen. Dessuten finnes en sak- og korrespondanseserie. Her finner man bl.a. en del materiale som omhandler oppkjøp, nedbemanning og nedleggelse av bedriften. Videre finnes medlemsoversikter samt noe regnskapsmateriale og referansemateriale i form av avisutklipp.

Foreningen var i virksomhet fram til bedriften ble nedlagt.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1